AYUNTAMIENTO PALMA DE MALLORCA 12 PLAZAS BOMBERO/A

AYUNTAMIENTO PALMA DE MALLORCA 12 PLAZAS BOMBERO/A.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Viernes 1 de junio de 2018. Núm. 133.

12 plazas de Bombero/a del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Palma, 7 plazas correspondientes a la OPE de 2015 y 5 plazas correspondientes a la OPE de 2017, encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase b) servicio contra incendios y salvamento, Grupo C, Subgrupo C2, mediante el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

REQUISITOS.

TEMARIO ESPECÍFICO:

Carrcrs, places i altrcs víais de la ciutat de Palma. Nuclis urbans del tenne. Accós a barris urbans i rurals. Artcries interurbanes, autovies i autopistes. Situació deis polígons industriáis i principáis centres públics de la ciutat. Geografía física del municipi. Zones forestáis, torrente i costa.

Topografía: Definició. Accidente del terreny. Lectura i interpretado de mapes. Ús, funcionament i cálcul de les escales. Simbologia i Toponimia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenados. Triangulació i cálcul de distancies. Sistemes GPS.

Física: l.cs magnituds físiques. Sistema internacional de mesures. F.l moviment circular i rectilini.Velocitat i accelcració. Forga i pcs. Acció i rcacció. Calor i F.ncrgia. Trcball i Potencia. Principi de conservado de l’energia.

Física del Foc: Temperatura i fonts de ealor. Propagado de la calor. Teoría del foc. F.lemente que composen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc. Explosió, dcflagració, detonado. Efecte BLEVE.

Agente extintors: Definido. Tipus d’agents exteriors: caractcrístiques i aplicaeions.

Maquines i eines: Maquines simples. Palanques, politges i polipastos. Fines d’excarceració de vehicles: pinces hidráuliques. separadors hidráulics, cisalles hidráuliques i tallapedals. Equips de tall: Senu de sable, motoserres, serres circulare i oxitall. Equips pncumátics de rescat. Ventiladors.

Química: Fstats de la materia i canvis d’estat. La temperatura i les seves caractcrístiques. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogcnics. Ácids i bases..

Risc Químic: Classificació de les matéries perilloses segons ADR. C’odi de Perill. Etiquetes de perill segons ADR. Emmagatzematge de productos pelillosos segons INSHT: NTP 635 i NTP 727

Hidráulica: Pressió. Principi de Pascal. Unitats de Pressió. Pressió estática i pressió dinámica. Cabal, pérdues de cárrega, efecte venturi i cop d’ariet. Cavitació. Motobombes. Tipus de maquines hidráuliques. Aspirado.

Mecánica vehicles: Tipus i funcionament de motors, combustió extema, combustió intema, elements i componente. Circuits eléctrics, sistema d’illuminació, batería, cánega, engegada i encesa. Sistemes d’alimentado, distribució, lubricació, refrígeració, transmissió i frenada. Suspensió. Fls pneumátics. Vehicles eléctrics i les seves bateries: híbrids, micro-hibrids, eléctrics i eléctrics d’autonomia extesa.

Prevenció i protecció contra incendis.: Protecció activa en els edificis: extintors, BIF’s (boques d’incendis equipades), hidrants, columnes seques, ruixadors, stmes. d’extinció automática, detcctors automátics d’incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en els edificis: compartimcntació i scctors d’inccndi. I.a ignifugació: conccpte i aplicaeions básiques. Comportament al foc deis elements estructuráis i materials, diferencia entre reacció i resistencia al foc.

Atcnció sanitaria: Valorado del pacicnt. Signes i símptomes. Suport vital básic i reanimació cardiorcspiratória. Hemorrágics i xoc. Mobilit/ació i immobilització de pacicnts traumáties. Cremades: definició, principis generáis d’actuació, classificació. L’aparell respiratori i les intoxicacions per fum. Cops de calor i hipertermia.

Construcció: Fonamcnts: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i fa^anes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions. Flements de comunicació vertical: escales, patis de llum, shunts, ascensors i muntacárregues. Sistemes d’apuntalament: rases, murs, pilars, jásseres, entramats horitzontals, balcons, voladissos, portes i finestres.

Installaeions de subministrament de servéis : aigua, electrieitat, climatització i gas.

Electrieitat: Llei de Coulomb. Corrcnt electric, intensitat, potencia i voltatge. Circuits eléctrics. Els generadors de corrent. La resistencia eléctrica. La llei d*ohm i l’efecte Joule. Aparells de mesura de magnituds elcctriqucs. Instal laeions interiors domestiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció Rstacions de transformació. Conductors i línics clcctriques. Electrieitat estática. Risc electric i mesures preventives.

Meteorología básica: LAtmosfera. Pressió i configuracions isobáriques. Masses d’aire. Front polar, gota freda i corrent en dolí. Fls mapes de superficie i altura: previsions. Particularitats meteorológiques i climatológiques a Lilla de Mallorca. Vent i escales de Beaufort i Douglas. Riscs meteorológics.

Fquips de protecció: Definició. Fquips de protecció respiratoria. Equips de protecció per risc quimic i radiológic. Equip de protecció cnfrnt al foe. Kquips de protecció individual associats a les cines de tall, pneumátiques i hidráuliques. Riscs laboráis associats a feina bombers. F.PLs, FRA,…

BOE

 

. . . . . . . . . . 

Ver clases completas para la oposición a bombero:

Sesión 1: Equipos de descarcelación hidráulicos.

Sesión 2: Equipos de descarcelación (parte 2).

Sesión 3: Procedimiento de actuación en los accidentes de tráfico.

Sesión 4: Supuesto práctico accidentes de tráfico.

Sesión 5: Física y química del fuego (parte 2) y Teoría del fuego.

Sesión 6: Teoría del fuego (parte 2).

Sesión 7: Mecanismos de extinción / Agentes extintores.

Sesión 7: Mecanismos de extinción / Agentes extintores.

Sesión 8: Agentes extintores: espuma.

Sesión 9: Agentes extintores gaseosos.

Sesión 10: Extintores.

Sesión 11: Extintores (parte 2) y BIE.

Sesión 12: BIE (parte 2).

Sesión 13: Hidrantes.

Sesión 14: Hidrantes y columna seca.

Sesión 100: Ripci 2017.

Sesión 101: Ripci 2017 -2-.

Sesión 15: Hidráulica

Sesión 16: Comportamiento de los fluidos en una instalación.

Sesión 17: Instalaciones hidráulicas.

Sesión 18: Bombas dinámicas rotativas centrífugas.

Sesión 19: Bombas especiales / mangueras / piezas intermedias / lanzas.

Sesión 20: Lanzas (2) /. sistemas generadores de espuma.

Sesión 21: Incendios urbanos.

Sesión 22: COMPORTAMIENTO DE LOS INCENDIOS CONFINADOS. / CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON INSTALACIÓN HIDRÁULICA.

Sesión 23:CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON INSTALACIÓN HIDRÁULICA (2). / INTRODUCCIÓN A LA VENTILACIÓN.

Sesión 24:CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON VENTILACIÓN POR PRESIÓN POSITIVA.

Sesión 25: CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON VENTILACIÓN POR PRESIÓN POSITIVA (2).

Sesión 26: BUCEOS EN HUMOS.

Sesión 27: BUCEOS EN HUMOS (2). / PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN./ PROTOCOLOS DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS.

Sesión 28: INCENDIOS URBANOS: SUPUESTO PRÁCTICO.

Sesión 29: INCENDIOS INDUSTRIALES.

Sesión 30: INCENDIOS INDUSTRIALES: SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN. / SUPUESTO PRÁCTICO A DESARROLLAR.

Sesión 31: INCENDIOS FORESTALES: FACTORES QUE VAN A DETERMINAR SU COMPORTAMIENTO.

Sesión 32: INCENDIOS FORESTALES: FACTORES QUE VAN A DETERMIANAR SU COMPORTAMIENTO (2). CLIMATOLOGÍA Y COMBUSTIBLES VEGETALES.

Sesión 33: INCENDIOS FORESTALES: COMBUSTIBLES VEGETALES (2). INCENDIOS: CAUSAS, PARTES, FORMAS, TIPOS DE FUEGOS Y VARIABLES DE COMPORTAMIENTO.

Sesión 34: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES. AGENTES EXTINTORES.

Sesión 35: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES: SOFOCACIÓN, ELIMINACIÓN Y HERRAMIENTAS.

Sesión 36: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES: HERRAMIENTAS (2), ATAQUE DIRECTO E INDIRECTO Y MEDIOS AÉREOS.

Sesión 37: INCENDIOS FORESTALES: SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN.

Sesión 38: EDIFICACION: PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS, ESFUERZOS, ACCION DEL FUEGO EN MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCION.

Sesión 39: EDIFICACION: MATERIALES INORGÁNICOS NATURALES Y ARTIFICIALES.

Sesión 40: EDIFICACION: MATERIALES INORGANICOS METALICOS, ORGANICOS Y MIXTOS.

Sesión 41: EDIFICACION: ELEMENTOS ESTRUCTURALES: CIMIENTOS, PILARES Y VIGAS.

Sesión 42: ELEMENTOS ESTRUCTURALES (2) Y TIPOS DE ESTRUCTURAS.

Sesión 43: CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

Sesión 44: MUROS DE CERRAMIENTO Y COMPARTIMENTACION. Código Técnico de la Edificación: DB-SI 1, 2 Y 5.

Sesión 45: ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACION, ELEMENTOS DE COMUNICACION VERTICAL Y CTE DB-SI 3.

Sesión 46: ELEMENTOS DE COMUNICACION VERTICAL Y CTE DB-SI 3 y 4 (1 y SI A).

Sesión 47: MANIFESTACIONES PATOLOGICAS EN LAS EDIFICACIONES.

Sesión 48: MANIFESTACIONES PATOLOGICAS EN LAS EDIFICACIONES (2). APUNTALAMIENTOS.

Sesión 49: ELEMENTOS Y TIPOS DE APUNTALAMIENTOS.

Sesión 50: APUNTALAMIENTOS DERRIBOS DERRUMBAMIENTOS.

Sesión 51: DERRUMBAMIENTOS: TIPOS, BUSQUEDA Y TECNICAS DE RESCATE.

Sesión 52: ASCENSORES POR ADHERENCIA, POR ARROLLAMIENTO Y HIDRÁULICOS.

Sesión 53: ASCENSORES: ELEMENTOS, NORMATIVA Y INTRODUCCION A LOS SUPUESTOS PRACTICOS.

Sesión 54: ASCENSORES SUPUESTOS PRACTICOS.

Sesión 55: PARTES Y FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO HUMANO 1/2.

Sesión 56: PARTES Y FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO HUMANO 2/2.

Sesión 57: PRIMEROS AUXILIOS / ASFIXIA / CONTROL DE LA VIAS AEREAS.

Sesión 58: RESPIRACION ARTIFICIAL / MASAJE CARDIACO EXTERNO / RECOMENDACIONES 2015 ERC.

Sesión 59: RECOMENDACIONES 2015 ERC /  RCP y SECUENCIA PEDIATRICA / OVACE / RESCATE ACUATICO Y AHOGAMIENTO.

Sesión 60: HERIDAS HEMORRAGIAS.

Sesión 61: LESIONES POR FRIO Y CALOR / TRAUMATISMOS.

Sesión 62: TRAUMATISMOS / PERDIDAS DE CONOCIMIENTO.

Sesión 63: PERDIDAS DE CONOCIMIENTO / MATERIAL DE INMOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE / SISTEMAS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE / AMV.

Sesión 64. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: NORMATIVA / CLASIFICACIÓN / PROCESO DE VERIFICACIÓN Y DE CONTROL / EQUIPACIÓN PERSONAL.

Sesión 65. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: TRAJE ORDINARIO, MONO POLIVALENTE Y TRAJE DE INTERVENCIÓN.

Sesión 66. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: TRAJES TÉRMICOS, TRAJES DE PROTECCIÓN FRENTE A SALPICADURAS, TRAJES DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y QUÍMICA.

Sesión 67: EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA.

Sesión 68: MMPP: PROPIEDADES FISICAS.

Sesión 69: MMPP: PROPIEDADES QUIMICAS.

Sesión 102: DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, PREVENCION, INTERVENCION EN EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.

Sesión 103: PARQUES DE BOMBEROS AYUNTAMIENTO VALENCIA: UBICACION, DOTACION PERSONAL Y DE VEHICULOS Y ZONIFICACION.

Sesión 104: AYTO DE VALENCIA: BUP, HERRAMIENTA MANUAL Y DE APERTURA, LLAVES, ILUMINACION Y SENALIZACION.

Sesión 105. AYTO DE VALENCIA – BUP: PROTECCION ELECTRICA, HERRAMIENTAS DE CORTE Y PERFORACION, Y MATERIAL DE ACHIQUE, ASPIRACION Y LLENADO.

Sesión 106. AYTO DE VALENCIA – BUP: EQUIPO DE PROTECCION RESPIRATORIA Y PERSONAL (NIVEL II) Y MATERIAL DE EXTINCION.

Sesión 107. BUP: EQUIPO VENTILACION PRESION POSITIVA Y MATERIAL RESCATE VERTICAL.

Sesión 108. BUP: MATERIAL FUERZA, HERRAMIENTA HIDRAULICA, EQUIPO NEUMATICO, MATERIAL RESCATE Y SISTEMA ANTICAIDAS TSW®.

Sesión 109. BUL: CARACTERISTICAS, BOMBA HIDRAULICA y MATERIAL.

Oposicionbomberoonline.org – Preparación online para la oposición a bombero.