Home » Convocatorias » Comunidad Valenciana » CONSORCIO VALENCIA 49 PLAZAS BOMBERO/A Instancias

CONSORCIO VALENCIA 49 PLAZAS BOMBERO/A Instancias

CONSORCIO VALENCIA 49 PLAZAS BOMBERO/A.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Jueves 10 de noviembre de 2016. Núm. 272.

Cuarenta y nueve plazas de Bombero Conductor, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Extinción de Incendios, escala Básica y categoría de Bombero Conductor, pertenecientes al subgrupo C1, mediante el sistema de oposición, 33 por turno libre y 16 por turno de movilidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

REQUISITOS (valenciano y castellano).

PART ESPECÍFICA: 

Temes generals.

1. Consorci Provincial de Bombers de València. Organització i funcionament. Estatuts. Reglament dels grups de bombers voluntaris del consorci. Parcs. Dotacions humanes i materials.

2. Territori de la Comunitat Valenciana: Geografia física i econòmica de la Comunitat Valenciana. Factors meteorològics relacionats amb les emergències, pluviometria, temperatura, règim de vents, humitat, riscos naturals que afecten la Comunitat Valenciana, risc hidrològic, risc de nevades, risc sísmic.

3. Cartografia: projeccions cartogràfiques i sistemes de coordenades. Orientació. Lectura i interpretació de mapes. Sistemes de posicionament global GPS.

4. Escales i unitats de mesura: concepte, càlcul i sistema internacional d’unitats de mesura: superfície, volum, força, pressió, treball, energia, potència. Calor i temperatura. Aparells de mesura.

Bloc II. Incendis.

5. Mecanismes d’extinció. Agents extintors. Extintors portàtils d’incendis. Hidrants, BIE’S i columna seca. Sistemes de detecció i extinció automàtica d’incendis: components bàsics de les instal·lacions. Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis (Apèndix 1).

6. Desenvolupament, control i evolució dels incendis d’interior. Flashover, backdraft, explosió de gasos d’incendi. Tècniques d’extinció en incendis d’interiors: mètodes d’extinció. Tècniques de maneig de la llança. Pautes i procediments de treball en incendis d’interior.

7. Intervenció en incendis urbans. Sistemàtica general d’actuació. Busseig en fum: cerca i orientació en interiors.

8. Incendi industrial. Característiques, desenvolupament i evolució dels incendis industrials.

9. Ventilació d’incendis. Principis bàsics i mètodes de ventilació. Equips de ventilació del CPBV.

10. Incendi forestal. Característiques. Bases del comportament del foc forestal. Tècniques d’atac i extinció. Eines i equips. Mitjans terrestres i aeris. Seguretat del personal durant les operacions d’extinció d’incendis forestals: identificació de les situacions de risc, protocol OCELA.

Bloc III. Salvaments.

11. Intervenció en accidents de trànsit. Eines, tècniques i equips d’excarceració del CPBV. Estructures i components dels vehicles: sistemes de seguretat activa i passiva. Vehicles híbrids.

12. Sistemàtica general d’actuació en accidents de trànsit: el cicle de salvament. Maniobres bàsiques d’excarceració en accidents de trànsit. Procediment d’actuació de rescat en accidents de trànsit del Consorci Provincial de Bombers de València.

13. Rescat vertical: tècniques de rescat en l’entorn urbà. Materials i equip de protecció personal davant les caigudes en altura. Cordes, nusos i sistemes de seguretat i ancoratge. Trauma de suspensió o síndrome de l’arnés. Tècniques bàsiques d’actuació: guia tàctica i guies de mètode del CPBV per a treballs en altura.

14. Rescat en rius, riuades i inundacions. Maniobres de salvament en entorns aquàtics.

15. Rescat i actuació en presència d’animals: animals domèstics i animals salvatges. Pautes d’actuació amb animals. Himenòpters: equips i materials. Procediment d’actuació del CPBV en eixams.

16. Alliberament en ascensors i maquinària pesada. Tipologia i característiques dels ascensors. Procediment en el rescat de persones atrapades en ascensors i escales mecàniques.

17. Edificació i instal·lacions. Conceptes bàsics d’edificació. Tipologia i estructura dels edificis. Incendis en l’interior d’edificis: característiques bàsiques del comportament davant del foc de les estructures. Codi Tècnic de l’Edificació (Document bàsic: Seguretat en cas d’incendi): Document IV: Instal·lacions de protecció contra incendis i Document V: Intervenció de bombers.

18. Patologia i lesions de l’edificació. Fitacions i apuntalaments. Sanejament de façanes i consolidació de construccions. Enderrocament i enfonsament d’edificacions. Salvament i desenrunament: recerca i rescat de persones soterrades. Tècniques d’intervenció en estructures col·lapsades: eines i equips.(Modificado texto: actualizado)

19. Suport vital bàsic: primers auxilis, valoració de l’accidentat i principis generals d’actuació davant de ferides, traumatismes, cremades, hemorràgies, xoc, intoxicacions, etc. Mobilització i immobilització de víctimes. Atenció sanitària inicial en catàstrofes: sistemes de tria, SHORT i operatiu. Reanimació cardiopulmonar i desfibril·lació.

20. Psicologia d’emergències: primers auxilis psicològics. Estratègies i pautes generals d’actuació en el procés d’atenció a les víctimes. Principis bàsics de comunicació durant el rescat. Intervenció amb suïcides.

Bloc IV. Riscos tecnològics.

21. La matèria. Composició bàsica i estructura. Estats fonamentals de la matèria. Canvis d’estat de la matèria. Teoria d’incendis. Química i física de l’incendi. Tipus de combustió. Classificació dels focs. Mecanismes de transmissió de calor. Productes de la combustió. Explosions.

22. Matèries perilloses: classificació de les matèries perilloses. Senyalització i identificació de matèries perilloses. Intervenció en sinistres amb matèries perilloses: conceptes bàsics de física i química relacionats amb les matèries perilloses. Procediment bàsic d’intervenció davant d’accidents en el transport de mercaderies perilloses. Mitigació d’accidents amb matèries perilloses. Nivells de protecció personal. Descontaminació i impacte mediambiental.

23. Risc radiològic: Conceptes bàsics sobre protecció radiològica. Equips de detecció i mesura de la radiació en emergències nuclears. Principis bàsics d’intervenció.

24. Risc elèctric. Components de les instal·lacions elèctriques en alta i baixa tensió. Procediment d’actuació davant el risc elèctric. Eines i materials de treball elèctric. Accidents elèctrics: efectes de l’electricitat sobre l’organisme.

25. Riscos de les instal·lacions de gasos combustibles. Propietats fisicoquímiques dels gasos combustibles. Xarxes de transport i distribució de gas natural. Intervenció davant d’emergències de gas natural. Instal·lacions de GLP: botelles i dipòsits fixos. Emergències que involucren GLP. Equips de detecció i mesura.

Bloc V. Materials i equips.

26. Hidràulica. Característiques dels fluids i coneixements generals. Hidrostàtica i hidrodinàmica. Instal·lacions hidràuliques d’extinció: pèrdues de càrrega i càlcul d’instal·lacions. Punt de funcionament d’una instal·lació hidràulica. Bombes contra incendis: generalitats i parts d’una bomba contra incendis. Maneig i operació de bombes contra incendis: Aspiració i mecanismes d’encebament. Cavitació. Material d’eixugada del CPBV: motobombes, electrobombes.

27. Equips d’extinció d’aigua i escuma del CPBV. Instal·lacions amb línies de mànegues. Nocions bàsiques sobre càlcul de línies de mànegues.

28. Vehicles contra incendis i salvament. Classificació, nomenclatura i característiques generals. Dotació i distribució del parc mòbil del CPBV. Recomanacions en la conducció de vehicles en emergència. Seguretat vial.

29. Coneixement de l’equipament operatiu del CPBV: material de tall, elevació i tracció (tràctel, cabestrant, coixins pneumàtics, etc.), material d’il·luminació i senyalització (grups electrògens, focus, etc.), escales portàtils.

30. Radiocomunicació: Conceptes bàsics de comunicacions. Xarxa de comunicacions d’emergència de la Generalitat Valenciana: Xarxa COMDES. Coneixement dels equips fixos mòbils i portàtils TETRA. Procés d’atenció i mobilització de recursos. Funcionament del 112 i del Centre de Comunicacions i Control del CPBV. Sistema de Gestió d’Emergències del Consorci Provincial de Bombers de València. Protocols de mobilització de recursos. Organització de les comunicacions en els diferents tipus de sinistres.

31. Equips de protecció personal del bomber. Equipament individual contra incendis i equips de protecció química del CPBV. Normativa del CPBV sobre vestuari d’intervenció. Protecció respiratòria: riscos i equips de protecció respiratòria. Normes bàsiques d’actuació amb equips de respiració autònoma.

32. Motoserra: components i parts de la motoserra. Tècniques de tall amb la motoserra. Procediments generals i específics de treball amb motoserres.

BOE nº 272 10-11-2016.

«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 184, de 22 de septiembre de 2016.

«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 198, de 13 de octubre de 2016.

Ver clases completas para la oposición a bombero:

Sesión 1: Equipos de descarcelación hidráulicos.

Sesión 2: Equipos de descarcelación (parte 2).

Sesión 3: Procedimiento de actuación en los accidentes de tráfico.

Sesión 4: Supuesto práctico accidentes de tráfico.

Sesión 5: Física y química del fuego (parte 2) y Teoría del fuego.

Sesión 6: Teoría del fuego (parte 2).

Sesión 7: Mecanismos de extinción / Agentes extintores.

Sesión 7: Mecanismos de extinción / Agentes extintores.

Sesión 8: Agentes extintores: espuma.

Sesión 9: Agentes extintores gaseosos.

Sesión 10: Extintores.

Sesión 11: Extintores (parte 2) y BIE.

Sesión 12: BIE (parte 2).

Sesión 13: Hidrantes.

Sesión 14: Hidrantes y columna seca.

Sesión 15: Hidráulica

Sesión 16: Comportamiento de los fluidos en una instalación.

Sesión 17: Instalaciones hidráulicas.

Sesión 18: Bombas dinámicas rotativas centrífugas.

Sesión 19: Bombas especiales / mangueras / piezas intermedias / lanzas.

Sesión 20: Lanzas (2) /. sistemas generadores de espuma.

Sesión 21: Incendios urbanos.

Sesión 22: COMPORTAMIENTO DE LOS INCENDIOS CONFINADOS. / CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON INSTALACIÓN HIDRÁULICA.

Sesión 23:CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON INSTALACIÓN HIDRÁULICA (2). / INTRODUCCIÓN A LA VENTILACIÓN.

Sesión 24:CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON VENTILACIÓN POR PRESIÓN POSITIVA.

Sesión 25: CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON VENTILACIÓN POR PRESIÓN POSITIVA (2).

Sesión 26: BUCEOS EN HUMOS.

Sesión 27: BUCEOS EN HUMOS (2). / PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN./ PROTOCOLOS DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS.

Sesión 28: INCENDIOS URBANOS: SUPUESTO PRÁCTICO.

Sesión 29: INCENDIOS INDUSTRIALES.

Sesión 30: INCENDIOS INDUSTRIALES: SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN. / SUPUESTO PRÁCTICO A DESARROLLAR.

Sesión 31: INCENDIOS FORESTALES: FACTORES QUE VAN A DETERMINAR SU COMPORTAMIENTO.

Sesión 32: INCENDIOS FORESTALES: FACTORES QUE VAN A DETERMIANAR SU COMPORTAMIENTO (2). CLIMATOLOGÍA Y COMBUSTIBLES VEGETALES.

Sesión 33: INCENDIOS FORESTALES: COMBUSTIBLES VEGETALES (2). INCENDIOS: CAUSAS, PARTES, FORMAS, TIPOS DE FUEGOS Y VARIABLES DE COMPORTAMIENTO.

Sesión 34: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES. AGENTES EXTINTORES.

Sesión 35: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES: SOFOCACIÓN, ELIMINACIÓN Y HERRAMIENTAS.

Sesión 36: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES: HERRAMIENTAS (2), ATAQUE DIRECTO E INDIRECTO Y MEDIOS AÉREOS.

Sesión 37: INCENDIOS FORESTALES: SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN.

Sesión 38: EDIFICACION: PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS, ESFUERZOS, ACCION DEL FUEGO EN MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCION.

Sesión 39: EDIFICACION: MATERIALES INORGÁNICOS NATURALES Y ARTIFICIALES.

Sesión 40: EDIFICACION: MATERIALES INORGANICOS METALICOS, ORGANICOS Y MIXTOS.

Sesión 41: EDIFICACION: ELEMENTOS ESTRUCTURALES: CIMIENTOS, PILARES Y VIGAS.

Sesión 42: ELEMENTOS ESTRUCTURALES (2) Y TIPOS DE ESTRUCTURAS.

Sesión 43: CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

Sesión 44: MUROS DE CERRAMIENTO Y COMPARTIMENTACION. Código Técnico de la Edificación: DB-SI 1, 2 Y 5.

Sesión 45: ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACION, ELEMENTOS DE COMUNICACION VERTICAL Y CTE DB-SI 3.

Sesión 46: ELEMENTOS DE COMUNICACION VERTICAL Y CTE DB-SI 3 y 4 (1 y SI A).

Sesión 47: MANIFESTACIONES PATOLOGICAS EN LAS EDIFICACIONES.

Sesión 48: MANIFESTACIONES PATOLOGICAS EN LAS EDIFICACIONES (2). APUNTALAMIENTOS.

Sesión 49: ELEMENTOS Y TIPOS DE APUNTALAMIENTOS.

Sesión 50: APUNTALAMIENTOS DERRIBOS DERRUMBAMIENTOS.

Sesión 51: DERRUMBAMIENTOS: TIPOS, BUSQUEDA Y TECNICAS DE RESCATE.

Sesión 52: ASCENSORES POR ADHERENCIA, POR ARROLLAMIENTO Y HIDRÁULICOS.

Sesión 53: ASCENSORES: ELEMENTOS, NORMATIVA Y INTRODUCCION A LOS SUPUESTOS PRACTICOS.

Sesión 54: ASCENSORES SUPUESTOS PRACTICOS.

Sesión 55: PARTES Y FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO HUMANO 1/2.

Sesión 56: PARTES Y FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO HUMANO 2/2.

Oposicionbomberoonline.org – Preparación online para la oposición a bombero.