CONSELL DE MALLORCA 11 PLAZAS BOMBERO/A

CONSELL DE MALLORCA 11 PLAZAS BOMBERO/A:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Núm. 270. Martes 8 de noviembre de 2016.

Once plazas de Bombero-Conductor, del subgrupo C2, escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Servicio de Extinción de Incendios, mediante el sistema de concurso-oposición, por el turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

REQUISITOS.

TEMARI ESPECÍFIC BOMBER -A CONDUCTOR -A:

1. La combustió: El fenomen de la combustió. Tipus i característiques dels combustibles. Perillositat dels combustibles respecte a la seva ignició i factors que influeixen en la combustibilitat. Classificació dels focs en funció del combustible. Els productes de la combustió.

2. Mecanismes d’extinció: Els quatre mètodes d’extinció. Classificació i característiques dels agents extintors. Adequació dels agents extintors en funció de la classe foc.

3. Equips i instal·lacions contra incendis: Equips mòbils. Instal·lacions fixes de protecció contra incendis (RIPCI. RD 1942/1993).

4. Mercaderies perilloses: Característiques de perillositat. Classificació ONU. Identificació i senyalització.

5. Conceptes bàsics d’hidràulica: Fluids. Pressió. Hidrostàtica. Hidrodinàmica. Pèrdua de carrega. Classificació i característiques de les bombes.

6. Instal·lacions de gasos combustibles: Generalitats. Gas natural (GN). Gas natural liquat (GNL). Gasos liquats del petroli (GLP’s).

7. El risc elèctric: Principals característiques de les instal·lacions d’alta i mitja tensió. Estacions i subestacions transformadores. Centres de transformació. Riscos de proximitat a instal·lacions d’alta tensió. Instal·lacions de baixa tensió. Tipus de quadres baixa tensió. Caixa general de protecció. Comptadors. Quadres de comandament i protecció.

8. Construcció bàsica: Sistemes constructius. Tipus d’edificis. Materials de construcció. Cimentació. Murs i pòrtics. Forjats. Façanes. Cobertes. Escales.

9. Aparells elevadors: Ascensors. Classificació en funció del sistema de tracció. Elements de l’ascensor de tracció per adherència. Muntacàrregues i muntacotxes.

10. Terminologia bàsica de prevenció reglamentaria d’incendis (annex A CTE-DB-SI. RD 314/2006): Alçada d’evacuació. Densitat de carrega de foc. Escala protegida. Escala especialment protegida. Escala oberta al exterior. Origen d’evacuació. Reacció al foc. Resistència al foc. Recorregut d’evacuació I recorreguts alternatius. Sortides de planta, edifici i d’emergència. Sector d’incendi. Sector sota rasant. Vestíbul d’independència. Zona d’ocupació nul·la.

11. Conducció de vehicles prioritaris: Classes de vehicles prioritaris. Facultats dels conductors de vehicles prioritaris en servei urgent.

12. Atenció sanitària i primers auxilis: Fractures. Ferides i hemorràgies. Estat de Shock. Cremades. Intoxicacions. Asfixia. Electrocucions. Reanimació cardiopulmonar. Recollida i transport de ferits.

13. Meteorologia bàsica: L’atmosfera. Pressió i configuracions isobàriques. Masses d’aire. Front polar i gota freda. Particularitats meteorològiques i climàtiques a l’illa de Mallorca. 14. Geografia física de Mallorca: Situació i coordenades geogràfiques. Extensió. Relleu. Costes. Hidrologia. Comunitats vegetals.

15. Coneixement del territori: Mallorca. La insularitat. Els municipis, les comarques i les zones urbanes. Distribució de la població actual. Espais naturals protegits i zones forestals. Incendis forestals. L’impacte demogràfic del turisme i l’estacionalitat poblacional. Zones turístiques. Localització industrial: els polígons industrials i de serveis.

16. Xarxa de comunicacions i infrastructures de Mallorca: La xarxa de carreteres. Ports comercials i esportius. El transport ferroviari.

17. Cartografia i topog.

BOE nº 270 08-11-2016

Boletín Oficial de las Islas Baleares, número 99, de 4 de julio de 2015.

Boletín Oficial de las Islas Baleares, número 66, de 26 de mayo de 2016,

Ver clases completas para la oposición a bombero:

Sesión 1: Equipos de descarcelación hidráulicos.

Sesión 2: Equipos de descarcelación (parte 2).

Sesión 3: Procedimiento de actuación en los accidentes de tráfico.

Sesión 4: Supuesto práctico accidentes de tráfico.

Sesión 5: Física y química del fuego (parte 2) y Teoría del fuego.

Sesión 6: Teoría del fuego (parte 2).

Sesión 7: Mecanismos de extinción / Agentes extintores.

Sesión 7: Mecanismos de extinción / Agentes extintores.

Sesión 8: Agentes extintores: espuma.

Sesión 9: Agentes extintores gaseosos.

Sesión 10: Extintores.

Sesión 11: Extintores (parte 2) y BIE.

Sesión 12: BIE (parte 2).

Sesión 13: Hidrantes.

Sesión 14: Hidrantes y columna seca.

Sesión 15: Hidráulica

Sesión 16: Comportamiento de los fluidos en una instalación.

Sesión 17: Instalaciones hidráulicas.

Sesión 18: Bombas dinámicas rotativas centrífugas.

Sesión 19: Bombas especiales / mangueras / piezas intermedias / lanzas.

Sesión 20: Lanzas (2) /. sistemas generadores de espuma.

Sesión 21: Incendios urbanos.

Sesión 22: COMPORTAMIENTO DE LOS INCENDIOS CONFINADOS. / CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON INSTALACIÓN HIDRÁULICA.

Sesión 23:CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON INSTALACIÓN HIDRÁULICA (2). / INTRODUCCIÓN A LA VENTILACIÓN.

Sesión 24:CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON VENTILACIÓN POR PRESIÓN POSITIVA.

Sesión 25: CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON VENTILACIÓN POR PRESIÓN POSITIVA (2).

Sesión 26: BUCEOS EN HUMOS.

Sesión 27: BUCEOS EN HUMOS (2). / PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN./ PROTOCOLOS DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS.

Sesión 28: INCENDIOS URBANOS: SUPUESTO PRÁCTICO.

Sesión 29: INCENDIOS INDUSTRIALES.

Sesión 30: INCENDIOS INDUSTRIALES: SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN. / SUPUESTO PRÁCTICO A DESARROLLAR.

Sesión 31: INCENDIOS FORESTALES: FACTORES QUE VAN A DETERMINAR SU COMPORTAMIENTO.

Sesión 32: INCENDIOS FORESTALES: FACTORES QUE VAN A DETERMIANAR SU COMPORTAMIENTO (2). CLIMATOLOGÍA Y COMBUSTIBLES VEGETALES.

Sesión 33: INCENDIOS FORESTALES: COMBUSTIBLES VEGETALES (2). INCENDIOS: CAUSAS, PARTES, FORMAS, TIPOS DE FUEGOS Y VARIABLES DE COMPORTAMIENTO.

Sesión 34: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES. AGENTES EXTINTORES.

Sesión 35: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES: SOFOCACIÓN, ELIMINACIÓN Y HERRAMIENTAS.

Sesión 36: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES: HERRAMIENTAS (2), ATAQUE DIRECTO E INDIRECTO Y MEDIOS AÉREOS.

Sesión 37: INCENDIOS FORESTALES: SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN.

Sesión 38: EDIFICACION: PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS, ESFUERZOS, ACCION DEL FUEGO EN MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCION.

Sesión 39: EDIFICACION: MATERIALES INORGÁNICOS NATURALES Y ARTIFICIALES.

Sesión 40: EDIFICACION: MATERIALES INORGANICOS METALICOS, ORGANICOS Y MIXTOS.

Sesión 41: EDIFICACION: ELEMENTOS ESTRUCTURALES: CIMIENTOS, PILARES Y VIGAS.

Sesión 42: ELEMENTOS ESTRUCTURALES (2) Y TIPOS DE ESTRUCTURAS.

Sesión 43: CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

Sesión 44: MUROS DE CERRAMIENTO Y COMPARTIMENTACION. Código Técnico de la Edificación: DB-SI 1, 2 Y 5.

Sesión 45: ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACION, ELEMENTOS DE COMUNICACION VERTICAL Y CTE DB-SI 3.

Sesión 46: ELEMENTOS DE COMUNICACION VERTICAL Y CTE DB-SI 3 y 4 (1 y SI A).

Sesión 47: MANIFESTACIONES PATOLOGICAS EN LAS EDIFICACIONES.

Sesión 48: MANIFESTACIONES PATOLOGICAS EN LAS EDIFICACIONES (2). APUNTALAMIENTOS.

Sesión 49: ELEMENTOS Y TIPOS DE APUNTALAMIENTOS.

Sesión 50: APUNTALAMIENTOS DERRIBOS DERRUMBAMIENTOS.

Sesión 51: DERRUMBAMIENTOS: TIPOS, BUSQUEDA Y TECNICAS DE RESCATE.

Sesión 52: ASCENSORES POR ADHERENCIA, POR ARROLLAMIENTO Y HIDRÁULICOS.

Sesión 53: ASCENSORES: ELEMENTOS, NORMATIVA Y INTRODUCCION A LOS SUPUESTOS PRACTICOS.

Sesión 54: ASCENSORES SUPUESTOS PRACTICOS.

Sesión 55: PARTES Y FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO HUMANO 1/2.

Sesión 56: PARTES Y FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO HUMANO 2/2.

Oposicionbomberoonline.org – Preparación online para la oposición a bombero.