AYUNTAMIENTO LUGO 12 PLAZAS BOMBERO/A-CONDUCTOR/A

AYUNTAMIENTO LUGO 12 PLAZAS BOMBERO/A-CONDUCTOR/A.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Lunes 20 de agosto de 2018. Núm. 201.

Doce plazas de bombero/a-conductor/a (seis plazas incluidas en la OPE 2015 y seis plazas incluidas en la OPE 2016); escala: Administración Especial; subescala: servicios especiales; clase: servicio de extinción de incendios; grupo de titulación C (subgrupo C2). Sistema selectivo: oposición. Turno librere.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

REQUISITOS.

TEMARIO ESPECÍFICO:

TEMA 1.- Rescates en accidentes de tráfico, ferramentas, técnicas de excarceración, apertura de portas, teitos, desprazamento do volante, separación da parte dianteira do vehículo, extracción da vítima.

TEMA 2.- A combustión química, mecanismos e tipos de combustión, os combustibles, triángulo do fogo, o tetraedro.

TEMA 3.- Clases de fogo, concepto das distintas clases de fogo. Tipos de propagación.

TEMA 4.- Incidentes con gases, actuación en incidentes con gases inflamables. Gases inflamables comerciais: gas manufacturado e gas natural, mestura de aire con hidrocarburos gasosos, gases licuados do petróleo. O acetileno.

TEMA 5.- Mangueiras, tipos de mangueiras, diámetros, racores, lanzas válvulas e accesorios.

TEMA 6.- Explosións, tipos de explosións bleve, boilover.

TEMA 7.- Teoría da extinción do fogo: métodos de extinción, axentes extintores, idoneidade dos axentes extintores.

TEMA 8.- Materiais activos e pasivos fronte ao fogo: clasificación dos materiais, reacción e resistencia dos materiais fronte ao fogo e ignifugación.

TEMA 9.- Materias perigosas, tipos de materias perigosas. Clasificación das materias perigosas, código de identificación e código de perigo.

TEMA 10.- Os extintores portátiles: eficacia, identificación, mantemento e utilización.

TEMA 11.- Bombas: aspiración, bombas alternativas e rotativas, mecanismo de cebado nas bombas centrífugas e turbobomba.

TEMA 12.- Hidráulica: a presión atmosférica, perdas de carga, reacción na lanza e golpes de ariete.

TEMA 13.- Apeos e apontoamentos, ferramentas, materiais e tipos de apontoamentos.

TEMA 14.- Protección respiratoria. Equipos dependentes e independentes da atmosfera. Clasificacións. Compoñentes. Autonomía.

TEMA 15.- Cometido do corpo de bombeiras/os: deberes das e dos bombeiros segundo o Regulamento orgánico do corpo de bombeiras/os de Lugo.

TEMA 16.- Iniciación ás técnicas de primeiros auxilios. Fallo cardio-respiratorio. Atragoamentos. Feridas. Hemorraxias. Queimaduras. Fracturas. Intoxicacións. Hipotermia.

TEMA 17.- Coñecemento do territorio municipal do Concello de Lugo.

BOE.

BOP.

. . . . . . . . 

Ver clases completas para la oposición a bombero:

Sesión 1: Equipos de descarcelación hidráulicos.

Sesión 2: Equipos de descarcelación (parte 2).

Sesión 3: Procedimiento de actuación en los accidentes de tráfico.

Sesión 4: Supuesto práctico accidentes de tráfico.

Sesión 5: Física y química del fuego (parte 2) y Teoría del fuego.

Sesión 6: Teoría del fuego (parte 2).

Sesión 7: Mecanismos de extinción / Agentes extintores.

Sesión 7: Mecanismos de extinción / Agentes extintores.

Sesión 8: Agentes extintores: espuma.

Sesión 9: Agentes extintores gaseosos.

Sesión 10: Extintores.

Sesión 11: Extintores (parte 2) y BIE.

Sesión 12: BIE (parte 2).

Sesión 13: Hidrantes.

Sesión 14: Hidrantes y columna seca.

Sesión 100: Ripci 2017.

Sesión 101: Ripci 2017 -2-.

Sesión 15: Hidráulica

Sesión 16: Comportamiento de los fluidos en una instalación.

Sesión 17: Instalaciones hidráulicas.

Sesión 18: Bombas dinámicas rotativas centrífugas.

Sesión 19: Bombas especiales / mangueras / piezas intermedias / lanzas.

Sesión 20: Lanzas (2) /. sistemas generadores de espuma.

Sesión 21: Incendios urbanos.

Sesión 22: COMPORTAMIENTO DE LOS INCENDIOS CONFINADOS. / CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON INSTALACIÓN HIDRÁULICA.

Sesión 23:CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON INSTALACIÓN HIDRÁULICA (2). / INTRODUCCIÓN A LA VENTILACIÓN.

Sesión 24:CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON VENTILACIÓN POR PRESIÓN POSITIVA.

Sesión 25: CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON VENTILACIÓN POR PRESIÓN POSITIVA (2).

Sesión 26: BUCEOS EN HUMOS.

Sesión 27: BUCEOS EN HUMOS (2). / PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN./ PROTOCOLOS DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS.

Sesión 28: INCENDIOS URBANOS: SUPUESTO PRÁCTICO.

Sesión 29: INCENDIOS INDUSTRIALES.

Sesión 30: INCENDIOS INDUSTRIALES: SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN. / SUPUESTO PRÁCTICO A DESARROLLAR.

Sesión 31: INCENDIOS FORESTALES: FACTORES QUE VAN A DETERMINAR SU COMPORTAMIENTO.

Sesión 32: INCENDIOS FORESTALES: FACTORES QUE VAN A DETERMIANAR SU COMPORTAMIENTO (2). CLIMATOLOGÍA Y COMBUSTIBLES VEGETALES.

Sesión 33: INCENDIOS FORESTALES: COMBUSTIBLES VEGETALES (2). INCENDIOS: CAUSAS, PARTES, FORMAS, TIPOS DE FUEGOS Y VARIABLES DE COMPORTAMIENTO.

Sesión 34: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES. AGENTES EXTINTORES.

Sesión 35: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES: SOFOCACIÓN, ELIMINACIÓN Y HERRAMIENTAS.

Sesión 36: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES: HERRAMIENTAS (2), ATAQUE DIRECTO E INDIRECTO Y MEDIOS AÉREOS.

Sesión 37: INCENDIOS FORESTALES: SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN.

Sesión 38: EDIFICACION: PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS, ESFUERZOS, ACCION DEL FUEGO EN MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCION.

Sesión 39: EDIFICACION: MATERIALES INORGÁNICOS NATURALES Y ARTIFICIALES.

Sesión 40: EDIFICACION: MATERIALES INORGANICOS METALICOS, ORGANICOS Y MIXTOS.

Sesión 41: EDIFICACION: ELEMENTOS ESTRUCTURALES: CIMIENTOS, PILARES Y VIGAS.

Sesión 42: ELEMENTOS ESTRUCTURALES (2) Y TIPOS DE ESTRUCTURAS.

Sesión 43: CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

Sesión 44: MUROS DE CERRAMIENTO Y COMPARTIMENTACION. Código Técnico de la Edificación: DB-SI 1, 2 Y 5.

Sesión 45: ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACION, ELEMENTOS DE COMUNICACION VERTICAL Y CTE DB-SI 3.

Sesión 46: ELEMENTOS DE COMUNICACION VERTICAL Y CTE DB-SI 3 y 4 (1 y SI A).

Sesión 47: MANIFESTACIONES PATOLOGICAS EN LAS EDIFICACIONES.

Sesión 48: MANIFESTACIONES PATOLOGICAS EN LAS EDIFICACIONES (2). APUNTALAMIENTOS.

Sesión 49: ELEMENTOS Y TIPOS DE APUNTALAMIENTOS.

Sesión 50: APUNTALAMIENTOS DERRIBOS DERRUMBAMIENTOS.

Sesión 51: DERRUMBAMIENTOS: TIPOS, BUSQUEDA Y TECNICAS DE RESCATE.

Sesión 52: ASCENSORES POR ADHERENCIA, POR ARROLLAMIENTO Y HIDRÁULICOS.

Sesión 53: ASCENSORES: ELEMENTOS, NORMATIVA Y INTRODUCCION A LOS SUPUESTOS PRACTICOS.

Sesión 54: ASCENSORES SUPUESTOS PRACTICOS.

Sesión 55: PARTES Y FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO HUMANO 1/2.

Sesión 56: PARTES Y FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO HUMANO 2/2.

Sesión 57: PRIMEROS AUXILIOS / ASFIXIA / CONTROL DE LA VIAS AEREAS.

Sesión 58: RESPIRACION ARTIFICIAL / MASAJE CARDIACO EXTERNO / RECOMENDACIONES 2015 ERC.

Sesión 59: RECOMENDACIONES 2015 ERC /  RCP y SECUENCIA PEDIATRICA / OVACE / RESCATE ACUATICO Y AHOGAMIENTO.

Sesión 60: HERIDAS HEMORRAGIAS.

Sesión 61: LESIONES POR FRIO Y CALOR / TRAUMATISMOS.

Sesión 62: TRAUMATISMOS / PERDIDAS DE CONOCIMIENTO.

Sesión 63: PERDIDAS DE CONOCIMIENTO / MATERIAL DE INMOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE / SISTEMAS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE / AMV.

Sesión 64. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: NORMATIVA / CLASIFICACIÓN / PROCESO DE VERIFICACIÓN Y DE CONTROL / EQUIPACIÓN PERSONAL.

Sesión 65. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: TRAJE ORDINARIO, MONO POLIVALENTE Y TRAJE DE INTERVENCIÓN.

Sesión 66. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: TRAJES TÉRMICOS, TRAJES DE PROTECCIÓN FRENTE A SALPICADURAS, TRAJES DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y QUÍMICA.

Sesión 67: EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA.

Sesión 68: MMPP: PROPIEDADES FISICAS.

Sesión 69: MMPP: PROPIEDADES QUIMICAS.

Sesión 70. MMPP. ADR 2017: INTRODUCCION-CLASES-DIVISIONES (CLASE 1 Y 2).

Sesión 102: DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, PREVENCION, INTERVENCION EN EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.

Sesión 103: PARQUES DE BOMBEROS AYUNTAMIENTO VALENCIA: UBICACION, DOTACION PERSONAL Y DE VEHICULOS Y ZONIFICACION.

Sesión 104: AYTO DE VALENCIA: BUP, HERRAMIENTA MANUAL Y DE APERTURA, LLAVES, ILUMINACION Y SENALIZACION.

Sesión 105. AYTO DE VALENCIA – BUP: PROTECCION ELECTRICA, HERRAMIENTAS DE CORTE Y PERFORACION, Y MATERIAL DE ACHIQUE, ASPIRACION Y LLENADO.

Sesión 106. AYTO DE VALENCIA – BUP: EQUIPO DE PROTECCION RESPIRATORIA Y PERSONAL (NIVEL II) Y MATERIAL DE EXTINCION.

Sesión 107. BUP: EQUIPO VENTILACION PRESION POSITIVA Y MATERIAL RESCATE VERTICAL.

Sesión 108. BUP: MATERIAL FUERZA, HERRAMIENTA HIDRAULICA, EQUIPO NEUMATICO, MATERIAL RESCATE Y SISTEMA ANTICAIDAS TSW®.

Sesión 110: ORDEN DE VESTUARIO 2018 AYUNTAMIENTO VALENCIA.

 Oposicionbomberoonline.org – Preparación online para la oposición a bombero.