AYUNTAMIENTO LUGO 12 PLAZAS BOMBERO/A CONDUCTOR/A

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Jueves 24 de junio de 2021. Número 150.

Convocatoria para proveer, mediante el sistema de oposición, en turno libre:
Doce plazas de Bombero/a Conductor/a, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Servicio de Extinción de Incendios, Grupo C, Subgrupo C2.

REQUISITOS.

PARTE ESPECÍFICA
TEMA 5.- Teoría do lume: Definición de combustión. Diferenza entre lume e incendio. Clases de lumes segundo a UNE EN 2. Triángulo e Tetraedro do lume. O comburente. Os combustibles. O rango e os límites superior e inferior de inflamabilidade. A enerxía de activación. A reacción en cadea. Produtos da combustión. A Calor e a temperatura. Métodos de transferencia de calor (conducción, radiacción e convección). A Chama. O Fume. Os gases de combustión. Fases na evolución dun incendio.

TEMA 6.- Teoría da extinción do lume e axentes extintores: Extinción por desalimentación ou eliminación do combustible; Extinción por sofocación, dilución ou eliminación do comburente; Extinción por redución da temperatura ou enfriamento; Extinción por inhibición ou rotura da reacción en cadea. Principias axentes extintores sólidos, líquidos e gaseosos. Propiedades dos axentes extintores. Mecanismos de extinción dos axentes extintores. Aplicación e limitacións dos axentes extintores.

TEMA 7.- Materiais, equipos e ferramentas de extinción, e outros empregados na loita contra incendios: Mangueiras. Racores. Bifurcacións. Reducións. Lanzas. Monitores. Proporcionadores e xeradores de escuma. Ventiladores. Instrumentos de medición (Detector de gases, cámara térmica). Cordas guía.

TEMA 8.- Nocións básicas do Real Decreto 513/2017, do 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra incendios (RIPCI), ANEXO I, Sección 1, Protección activa contra incendios: Os extintores de incendio. Definición, clasificación en función da carga, emplazamento, identificación e eficacia dos extintores; Sistemas de Bocas de Incendio Equipadas. Tipoloxías, Características principias e instalación das BIE; Columna seca. Características principias das columnas secas; Sistemas fixos de extinción. Tipoloxías e composición básica dos sistemas fixos de extinción.

TEMA 9.- Hidráulica básica: Presión. Presión atmosférica. Unidades de presión. Aparatos de medida. O caudal. Hidrodinámica. Leis fundamentais da hidrodinámica. Perdas de carga nunha instalación hidráulica (tendido de mangueiras). Reacción en lanza. Golpe de ariete. Efecto Venturi. Bombas centrífugas empregadas nos vehículos contra incendios e turbobomba; compoñentes principias e principios de funcionamento. A aspiración en bombas. Cebado das bombas centrífugas.

TEMA 10.- Equipos de protección individual: Clasificación dos EPI segundo o Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeo e do Consello, do 9 de marzo de 2016, relativo aos equipos de protección individual. Normativa de aplicación e especificacións principias de cascos, capuces, traxe de intervención formado por chaquetón e cobrepantalón, arneses de suxeición, asento e antiácidas, calzado, luvas, equipos especiais para protección do bombeiro na loita contra o lume.

TEMA 11.- Protección respiratoria para bombeiros: Riscos respiratorios para os bombeiros. Tipos de equipos de protección respiratoria. Compoñentes dos equipos de protección respiratoria autónomos de circuito aberto de aire comprimido e presión positiva (E.R.A.). Autonomía. Cálculo teórico da autonomía a partir dun consumo dado.

TEMA 12.- Extinción de incendios no interior de edificios e establecementos industriais: Consideracións xerais das técnicas de intervención nos incendios en edificios e establecementos industriais. Control da propagación. Métodos de aplicación de auga con mangueiras. Tendidos de mangueira e tipoloxías dos mesmos. Riscos de flashover e backdraft. Traballos en espazos sen visibilidade. Técnicas de mergullo en fume, rastreo e búsqueda de víctimas. Caracterización dos establecementos industriais segundo o Real Decreto 2267/2004, de 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais (RSCIEI), Configuración e ubicación do establecemento con relación ao entorno e nivel de risco intrínseco. Os fenómenos de BLEVE e BOILOVER.

TEMA 13.- Incidentes con mercadorías perigosas: Clasificación das mercadorías perigosas segundo o ADR (Acordo Internacional para o transporte de mercaderías perigosas por estrada). Identificación das mercadorías perigosas. Panel Laranxa (número de identificación do perigo e número de identificación da materia ou número ONU). Etiquetas de erigo (Placas – etiquetas). Tipoloxías dos accidentes con mercaderías perigosas. Niveis de protección na vestimenta dos bombeiros nas emerxencias NRBQ (Nuclear, Radiolóxica, Biolóxica e Química).
Zonificación. Descontaminación.

TEMA 14.- Protección pasiva fronte ao lume: Reacción e resistencia ao lume dos productos de construcción e elementos constructivos. Definición e clasificación.

TEMA 15.- Apeos e apuntalamentos. Definicións. Ferramentas e materiales. Tipoloxía dos apuntalamentos. Entibacións. Tipos de entibacións. Risco Eléctrico. Contacto eléctrico directo e indirecto. Intervención en incidentes con alta e baixa tensión.

TEMA 16.- Os incendios forestais e de interface urbano forestal: Clases de incendios forestais. Partes dun incendio forestal. Factores que determinan o comportamento dun incendio forestal. Modelos de combustibles forestais. Técnicas de intervención, ataque directo e ataque indirecto. Liñas de control e de defensa. Queimas de ensanche. Contralumes. Cortalumes. Aditivos empregados na loita contra lumes forestais. Aplicación de auga. Precaucións xerais.

TEMA 17.- Rescate e salvamento: Rescates en accidentes de tráfico. Ferramentas hidráulicas e neumáticas de rescate. Outros equipos utilizados en accidentes de tráfico. Zonificación do accidente. Técnicas de estabilización dos vehículos. Técnicas básicas de desencarceración. Extracción da víctima. Material de rescate e salvamento: coñecemento básico de cordas, nós, descensores, polipastos e outros elementos. Factor de caída.

TEMA 18.- Iniciación ás técnicas de primeiros auxilios: Anatomía básica. Valoración primaria e secundaria. Soporte Vital Básico. Primeros auxílios en caso de fallo cardio respiratorio (RCP), queimaduras, feridas, hemorraxias, fracturas, hipotermia, golpe de calor, atragantamentos, intoxicacións. Triaxe. Movilización e inmoviolización de accidentados.

TEMA 19.- Regulamento do Corpo de Bombeiros do Excmo. Concello de Lugo: Cometido do corpo de bombeiro/as, organización, deberes e atribucións dos bombeiros/as e bombeiros/as condutores/as.

TEMA 20.- Guía da cidade de Lugo: Situación de edificios singulares, históricos e oficiais; Situación de rúas, prazas, vías de comunicación, barrios, ríos do termo municipal; Percorridos (camiño a seguir entre dous puntos).

BOE.

BOP.

Ver clases completas para la oposición a bombero:

Sesión 1: Equipos de descarcelación hidráulicos.

Sesión 2: Equipos de descarcelación (parte 2).

Sesión 3: Procedimiento de actuación en los accidentes de tráfico.

Sesión 4: Supuesto práctico accidentes de tráfico.

Sesión 5: Física y química del fuego (parte 2) y Teoría del fuego.

Sesión 6: Teoría del fuego (parte 2).

Sesión 7: Mecanismos de extinción / Agentes extintores.

Sesión 7: Mecanismos de extinción / Agentes extintores.

Sesión 8: Agentes extintores: espuma.

Sesión 9: Agentes extintores gaseosos.

Sesión 10: Extintores.

Sesión 11: Extintores (parte 2) y BIE.

Sesión 12: BIE (parte 2).

Sesión 13: Hidrantes.

Sesión 14: Hidrantes y columna seca.

Sesión 100: Ripci 2017.

Sesión 101: Ripci 2017 -2-.

Sesión 15: Hidráulica

Sesión 16: Comportamiento de los fluidos en una instalación.

Sesión 17: Instalaciones hidráulicas.

Sesión 18: Bombas dinámicas rotativas centrífugas.

Sesión 19: Bombas especiales / mangueras / piezas intermedias / lanzas.

Sesión 20: Lanzas (2) /. sistemas generadores de espuma.

Sesión 111: AUTOBOMBAS PROCESO HIDRAULICO PARTE 1.

Sesión 112: AUTOBOMBAS PROCESO HIDRAULICO PARTE 2.

Sesión 21: Incendios urbanos.

Sesión 22: COMPORTAMIENTO DE LOS INCENDIOS CONFINADOS. / CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON INSTALACIÓN HIDRÁULICA.

Sesión 23:CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON INSTALACIÓN HIDRÁULICA (2). / INTRODUCCIÓN A LA VENTILACIÓN.

Sesión 24:CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON VENTILACIÓN POR PRESIÓN POSITIVA.

Sesión 25: CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON VENTILACIÓN POR PRESIÓN POSITIVA (2).

Sesión 26: BUCEOS EN HUMOS.

Sesión 27: BUCEOS EN HUMOS (2). / PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN./ PROTOCOLOS DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS.

Sesión 28: INCENDIOS URBANOS: SUPUESTO PRÁCTICO.

Sesión 29: INCENDIOS INDUSTRIALES.

Sesión 30: INCENDIOS INDUSTRIALES: SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN. / SUPUESTO PRÁCTICO A DESARROLLAR.

Sesión 31: INCENDIOS FORESTALES: FACTORES QUE VAN A DETERMINAR SU COMPORTAMIENTO.

Sesión 32: INCENDIOS FORESTALES: FACTORES QUE VAN A DETERMIANAR SU COMPORTAMIENTO (2). CLIMATOLOGÍA Y COMBUSTIBLES VEGETALES.

Sesión 33: INCENDIOS FORESTALES: COMBUSTIBLES VEGETALES (2). INCENDIOS: CAUSAS, PARTES, FORMAS, TIPOS DE FUEGOS Y VARIABLES DE COMPORTAMIENTO.

Sesión 34: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES. AGENTES EXTINTORES.

Sesión 35: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES: SOFOCACIÓN, ELIMINACIÓN Y HERRAMIENTAS.

Sesión 36: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES: HERRAMIENTAS (2), ATAQUE DIRECTO E INDIRECTO Y MEDIOS AÉREOS.

Sesión 37: INCENDIOS FORESTALES: SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN.

Sesión 38: EDIFICACION: PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS, ESFUERZOS, ACCION DEL FUEGO EN MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCION.

Sesión 39: EDIFICACION: MATERIALES INORGÁNICOS NATURALES Y ARTIFICIALES.

Sesión 40: EDIFICACION: MATERIALES INORGANICOS METALICOS, ORGANICOS Y MIXTOS.

Sesión 41: EDIFICACION: ELEMENTOS ESTRUCTURALES: CIMIENTOS, PILARES Y VIGAS.

Sesión 42: ELEMENTOS ESTRUCTURALES (2) Y TIPOS DE ESTRUCTURAS.

Sesión 43: CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

Sesión 44: MUROS DE CERRAMIENTO Y COMPARTIMENTACION. Código Técnico de la Edificación: DB-SI 1, 2 Y 5.

Sesión 45: ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACION, ELEMENTOS DE COMUNICACION VERTICAL Y CTE DB-SI 3.

Sesión 46: ELEMENTOS DE COMUNICACION VERTICAL Y CTE DB-SI 3 y 4 (1 y SI A).

Sesión 47: MANIFESTACIONES PATOLOGICAS EN LAS EDIFICACIONES.

Sesión 48: MANIFESTACIONES PATOLOGICAS EN LAS EDIFICACIONES (2). APUNTALAMIENTOS.

Sesión 49: ELEMENTOS Y TIPOS DE APUNTALAMIENTOS.

Sesión 50: APUNTALAMIENTOS DERRIBOS DERRUMBAMIENTOS.

Sesión 51: DERRUMBAMIENTOS: TIPOS, BUSQUEDA Y TECNICAS DE RESCATE.

Sesión 52: ASCENSORES POR ADHERENCIA, POR ARROLLAMIENTO Y HIDRÁULICOS.

Sesión 53: ASCENSORES: ELEMENTOS, NORMATIVA Y INTRODUCCION A LOS SUPUESTOS PRACTICOS.

Sesión 54: ASCENSORES SUPUESTOS PRACTICOS.

Sesión 55: PARTES Y FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO HUMANO 1/2.

Sesión 56: PARTES Y FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO HUMANO 2/2.

Sesión 57: PRIMEROS AUXILIOS / ASFIXIA / CONTROL DE LA VIAS AEREAS.

Sesión 58: RESPIRACION ARTIFICIAL / MASAJE CARDIACO EXTERNO / RECOMENDACIONES 2015 ERC.

Sesión 59: RECOMENDACIONES 2015 ERC /  RCP y SECUENCIA PEDIATRICA / OVACE / RESCATE ACUATICO Y AHOGAMIENTO.

Sesión 60: HERIDAS HEMORRAGIAS.

Sesión 61: LESIONES POR FRIO Y CALOR / TRAUMATISMOS.

Sesión 62: TRAUMATISMOS / PERDIDAS DE CONOCIMIENTO.

Sesión 63: PERDIDAS DE CONOCIMIENTO / MATERIAL DE INMOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE / SISTEMAS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE / AMV.

Sesión 64. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: NORMATIVA / CLASIFICACIÓN / PROCESO DE VERIFICACIÓN Y DE CONTROL / EQUIPACIÓN PERSONAL.

Sesión 65. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: TRAJE ORDINARIO, MONO POLIVALENTE Y TRAJE DE INTERVENCIÓN.

Sesión 66. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: TRAJES TÉRMICOS, TRAJES DE PROTECCIÓN FRENTE A SALPICADURAS, TRAJES DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y QUÍMICA.

Sesión 67: EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA.

Sesión 68: MMPP: PROPIEDADES FISICAS.

Sesión 69: MMPP: PROPIEDADES QUIMICAS.

Sesión 70. MMPP. ADR 2017: INTRODUCCION-CLASES-DIVISIONES (CLASE 1 Y 2).

Sesión 71. CLASES DE MATERIAS PELIGROSAS SEGUN EL ADR 2017: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 Y 6.2.

Sesión 72: CLASES DE MATERIAS PELIGROSAS SEGUN EL ADR 2017: 7, 8 y 9, Y IDENTIFICACION MERCANCIAS PELIGROSAS.

Sesión 73. MERCANCIAS PELIGROSAS IDENTIFICACION: PANEL NARANJA, ETIQUETAS, PLACA-ETIQUETAS Y MARCAS ESPECIFICAS.

Sesión 74. MERCANCIAS PELIGROSAS IDENTIFICACION: CODIGO HAZCHEM Y NPFA, FICHAS Y DOCUMENTOS, Y APARATOS DE DETECCION, MEDIDA Y ALARMA.

Sesión 75. ACTUACION ANTE RIESGOS ELECTRICOS: CONCEPTOS BASICOS, GENERACION, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LA ELECTRICIDAD.

Sesión 76. ACTUACION ANTE RIESGOS ELECTRICOS: INSTALACIONES, EFECTOS DE LA CORRIENTE, ELEMENTOS DE PROTECCION Y ACTUACION.

Sesión 77. SUMINISTROS DE GASES COMBUSTIBLES: GLP, GNL Y GN – RED DE DISTRIBUCIÓN Y INSTALACIONES.

Sesión 78. SUMINISTROS DE GASES COMBUSTIBLES: INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS NATURAL – ACTUACION.

Sesión 79. VEHICULOS ELEMENTOS MECANICOS – PARTE 1 -.

Sesión 80. VEHICULOS ELEMENTOS MECANICOS – PARTE 2 -.

Sesión 81. VEHICULOS PRIORITARIOS: LEGISLACION / VEHICULOS SEIS: CLASIFICACION Y NOMENCLATURA.
Sesión 82. VEHICULOS SEIS: REQUISITOS EN 1846-2 Y EN 1846-3 / VEHICULOS AUTOBOMBAS: UNE 23900.
Sesión 83: AUTOBOMBAS URBANAS: BUL-UNE 23902 Y BUP-UNE 23904.
Sesión 84: AUTOBOMBAS RURALES FORESTALES NODRIZAS.

Sesión 102: DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, PREVENCION, INTERVENCION EN EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.

Sesión 103: PARQUES DE BOMBEROS AYUNTAMIENTO VALENCIA: UBICACION, DOTACION PERSONAL Y DE VEHICULOS Y ZONIFICACION.

Sesión 104: AYTO DE VALENCIA: BUP, HERRAMIENTA MANUAL Y DE APERTURA, LLAVES, ILUMINACION Y SENALIZACION.

Sesión 105. AYTO DE VALENCIA – BUP: PROTECCION ELECTRICA, HERRAMIENTAS DE CORTE Y PERFORACION, Y MATERIAL DE ACHIQUE, ASPIRACION Y LLENADO.

Sesión 106. AYTO DE VALENCIA – BUP: EQUIPO DE PROTECCION RESPIRATORIA Y PERSONAL (NIVEL II) Y MATERIAL DE EXTINCION.

Sesión 107. BUP: EQUIPO VENTILACION PRESION POSITIVA Y MATERIAL RESCATE VERTICAL.

Sesión 108. BUP: MATERIAL FUERZA, HERRAMIENTA HIDRAULICA, EQUIPO NEUMATICO, MATERIAL RESCATE Y SISTEMA ANTICAIDAS TSW®.

Sesión 110: ORDEN DE VESTUARIO 2018 AYUNTAMIENTO VALENCIA.

Oposicionbomberoonline.org – Preparación online para la oposición a bombero.