Ayuntamiento de Barcelona. 60 plazas de bombero. 2015.

Proceso:

La Comissió de Govern, actuant per delegació de l’Alcalde, va aprovar en sessió celebrada el 6 de maig de 2015.

Requisitos.

Bases.

Ayuntamiento de Barcelona. 60 plazas de bombero. 2015.

TEMARIO PRUEBAS FÍSICAS CONDUCCIÓN

TEMARIO:

TEMARIO:  IR A LA PARTE SUPERIOR

TEMARI CONEIXEMENTS ESPECÍFICS.

1. L’energia: Concepte i classes. El treball. Treball i energia. Potència. Tipus d’energies. Transformació de l’energia. Principi de conservació. Fonts d’energia. Transmissió i efectes de la calor. El termòmetre i la mesura de la calor. Equivalència entre calor i energia.

2. Energia i màquines. Fonts i formes d’energia. Les màquines elèctriques (piles i acumuladors, alternadors i motors elèctrics), màquines tèrmiques (turbines de vapor i motors de combustió), màquines simples (palanques i politges), i màquines eina (torns i plans inclinats).

3. L’energia elèctrica. Materials aïllants i conductors. Llei de Culomb. Concepte de camp elèctric, representació i aplicacions. Corrent elèctric, intensitat, potència i voltatge. Els circuits elèctrics. Els generadors de corrent. La resistència elèctrica. La llei d’Ohm i l’efecte Joule. Aparells de mesura de magnituds elèctriques.

4. Les instal·lacions elèctriques domèstiques. Quadres de comandaments. Els elements de seguretat i control, els esquemes de distribució, Els conductors i les normes d’instal·lació. Riscos d’electricitat i mesures preventives. Representació i interpretació de la simbologia normalitzada en esquemes de circuits elèctrics domèstics. C VE-Núm. de registre: 022015013360 15 Dilluns, 18 de maig de 2015 5. Els electrodomèstics: Bases del seu funcionament. Els aparells refrigeradors, aparells amb resistència elèctrica, aparells amb motor elèctric i aparells que combinen motor i resistència elèctrica.

6. Instal·lacions elèctriques d’automatismes per a maniobres de petits motors. Circuïts de comandament i potència: Interpretació d’esquemes, funcionament i connexió a motors elèctrics de potència. Maniobres amb motors.

7. Producció i distribució d’energia elèctrica. Centrals elèctriques productores d’energia (hidroelèctriques, termoelèctriques convencionals i nuclears). Distribució de l’energia elèctrica.

8. Coneixements bàsics de l’automòbil. Tipus i funcionament de motors, combustió externa, combustió interna, elements i components. Circuits elèctrics, sistema d’il·luminació, bateria, càrrega, engegada i encesa. Sistema de transmissió i frenada. Manteniment bàsic del vehicle.

9. Coneixements dels vehicles lleugers i pesants. Conceptes físics i mecànics aplicats. Principals parts d’un motor. Sistemes d’alimentació, distribució, lubricació, refrigeració, transmissió i frenada.

10. Matèries perilloses: Concepte. Classificació. Identificació en el transport per carretera.

11. Hidràulica: Conceptes bàsics. Pressió. Cabal. Consum. Relació entre aquests paràmetres. Pèrdues de càrrega.

12. Ferramentes hidràuliques i pneumàtiques. Conceptes físics relacionats.

13. Projeccions cartogràfiques per representar la Terra. Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i suports (convencionals i digitals). Escales gràfiques i numèriques. Tècniques d’orientació geogràfica convencionals i eines digitals d’orientació i localització.

14. Construcció d’edificis. Materials: Petris, aglomerants, ceràmics. Elements de construcció: Moviments de terres, fonaments, estructura, elements i tancaments verticals, elements de divisió horitzontal, forjats, elements de comunicació i distribució, escales, barreres arquitectòniques i cobertes.

15. Construcció exterior. Murs de contenció i tipologia. Ponts i passarel·les, estructures de ferro i formigó. Parets de tancament i aplacats exteriors. Reforços estructurals, ancoratges i atirantats.

16. Materials de construcció. Característiques generals. El ciment: Tipologia. Materials ceràmics: Funcions i tipus. Altres aglomerats: el guix i la cal. El formigó: tipologia. Materials utilitzats pels revestiments: característiques.

17. Instal·lacions d’aigua en edificis: Pressió, cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi en líquids. Xarxa de subministrament. Xarxa d’evacuació. Esquemes.

18. Instal·lacions de gas en edificis: Gas canalitzat i emmagatzemat (bombones i dipòsits). Esquemes de distribució.

19. Temperatura i fonts de calor. Teoria del foc: Elements que componen el foc. Tipus de combustió i classes de foc. Energia d’activació. Velocitat de propagació. Productes de combustió. Agents extintors: Agents o productes extintors. Característiques i aplicacions. Materials resistents al foc.

20. Propagació d’un incendi en un edifici: Origen del focus. Propagació. Comportament dels materials de construcció davant del foc. Actuació dels elements de construcció en la transmissió del foc. Formes d’actuar.

21. Tipus d’extintors instal·lacions fixes: Hidrants. Equips de mànega. Mànegues. Llances. Sistemes d’unió entre mànegues. Motobombes i altres sistemes de pressió. Conceptes d’aspiració i impulsió. Instal·lacions fixes d’extinció.

22. Extintors comercials de petita potència: Material de primera intervenció. Sistemes d’impulsió. Denominació dels extintors segons l’agent extintor. Agents impulsors. Utilització dels extintors (taula sinòptica).

23. Primers auxilis. Concepte i principis. PAS. Valoració del ferit: Signes vitals. Actuació davant d’un accidentat.

24. El sistema esquelètic: Ossos, músculs, tendons i lligaments. Els traumatismes, les fractures, luxacions i altres lesions. Generalitats.

25. L’aparell respiratori i les intoxicacions per fum. Cremades. Generalitats. 26. Les malalties infeccioses. Els virus i els bacteris. La seva prevenció. C VE-Núm. de registre: 022015013360 16 Dilluns, 18 de maig de 2015 ANNEX 1 bis. TEMARI

CONEIXEMENTS GENERALS.

1) La constitució de 1978: Idea general, drets i deures fonamentals. 2) La monarquia. El poder legislatiu. El govern. El poder judicial. 3) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya 2006. Estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Organització de la Comunitat Autònoma. El Consell Executiu. El Parlament. El Govern. 4) Actes administratius i disposicions generals sobre el procediment administratiu. 5) La Carta Municipal. Antecedents històrics. Principals continguts. La Seguretat i la prevenció. 6) El Municipi: Elements que l’integren. Estructura política i executiva de l’Ajuntament de Barcelona. El Programa d’Actuació Municipal (PAM) vigent i especialment els aspectes en matèria de Prevenció, Seguretat i Emergències. 7) El marc jurídic de la Protecció Civil (Llei 2/1985 de Protecció Civil de 21 de gener, el Real Decret 407/1992, de 24 d’abril, i la Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya) i la Protecció Civil a l’Ajuntament de Barcelona: Organització. Plans d’emergència. 8) Història de Barcelona. Coneixements de les principals vies de la ciutat, places importants de la ciutat i edificis i monuments emblemàtics. 9) L’Estatut de l’Empleat Públic. Drets i deures. Situacions administratives. Carrera professional. Règim disciplinari. Estructura retributiva. 10) La responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. 11) Les incompatibilitats. Llei 53/1984 de 26 de desembre, Llei 21/1987 de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 12) Els elements que configuren la relació laboral de l’empleat públic: Especial referència a l’Administració local. 13) El Sistema de la Seguretat Social. Principis Generals. Estructura. Contingències, cotitzacions i prestacions. IRPF. Normativa a aplicar als empleats públics. 14) El 2n Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona.

PRUEBAS FÍSICAS.

PRUEBAS FÍSICAS.  IR A LA PARTE SUPERIOR

PROVA D’APTITUD FÍSICA.

1) Tracció general. Descripció: La persona aspirant es posarà un cinturó de musculació (lliurat per l’organització) i es col·locarà sobre les marques de la plataforma amb posició totalment dreta, braços estesos al llarg del cos i peus junts. Es prendran les mesures de manera que la barra arribi a tocar el tou dels dits. Un cop regulada l’altura de la cadena, la persona aspirant agafarà la barra amb els palmells dirigits cap a ella. Flexionarà els genolls, deixant la barra recolzada a la part superior de les cames. Al senyal del testador/a, farà tracció amb la barra lentament, de baix a dalt i amb tot el cos, de manera que arribi a fer la màxima força possible. A la indicació del testador/a, finalitzarà l’intent. Normes: a) La força haurà de ser progressiva i sense brusquedats. C VE-Núm. de registre: 022015013360 17 Dilluns, 18 de maig de 2015 b) Durant l’execució de la prova, el cos no podrà moure’s en cap eix que no sigui el vertical. c) Les mans han de fer contacte directe amb la barra. d) Es podran fer dos intents. Es farà un primer intent, i en el cas de no assolir la marca mínima es podrà realitzar un segon intent. La persona aspirant esperarà el temps que marqui el testador/a per fer el segon intent. Valoració: Per obtenir la qualificació d’apte, els aspirants homes hauran d’assolir una marca igual o superior a 381 quilos, i les aspirants dones hauran d’assolir una marca igual o superior a 271 quilos. Si els dos intents són nuls la persona aspirant quedarà exclosa del procés de selecció i abandonarà les instal·lacions esportives.

Barcelona-fisicas-1

2) Flexió de braços. Descripció: La persona aspirant haurà de pujar per la corda, partint de la posició inicial d’assegut/da a terra, amb cames i braços estesos. Subjectarà la corda per sota de la marca inicial, que estarà situada a 0,7 m del terra, amb l’únic suport de les extremitats superiors (sense suport de cames). La persona aspirant, haurà de pujar per la corda (sense cap impuls) fins superar, ambdues mans, una marca situada a 6 metres pels homes i a 5 4 metres per les dones. Les persones aspirants disposaran de 50 segons per la realització de l’exercici a partir del senyal d’inici. Normes. a) En la posició inicial les mans es situaran per sota de la primera marca de la corda, la qual estarà a 0,70 m del terra. b) Al senyal d’inici, la persona aspirant, només podrà pujar amb l’únic ajut de les extremitats superiors. c) Finalitzarà la prova, en el moment que l’aspirant superi la marca superior amb les dues mans. d) Els temps límit per a la realització de l’exercici serà de 50 segons. e) La baixada no tindrà cap puntuació. f) No es podrà utilitzar guants, magnesi ni qualsevol altra substància que millori la fixació. g) Durant la prova, serà obligatori portar l’arnès de seguretat. h) Es podran fer dos intents. Es farà un primer intent, i en el cas de no assolir la marca mínima es podrà realitzar un segon intent. La persona aspirant esperarà el temps que marqui el testador/a per fer el segon intent. Valoració: Per obtenir la qualificació d’apte, els aspirants homes hauran d’assolir una marca igual o superior a 6 m i les aspirants dones hauran d’assolir una marca igual o superior a 4 m. Si els dos intents són nuls la persona aspirant quedarà exclosa del procés de selecció i abandonarà les instal·lacions esportives.

Barcelona-fisicas-2

3) Cursa llançadora (Course navette). Descripció: Per començar, la persona aspirant es situarà darrera d’una línia. Al sentir el senyal sonor, iniciarà la cursa fins arribar a trepitjar la línia situada a la banda contrària (a 20 m). Haurà d’esperar a sentir un senyal sonor per continuar la cursa. Aquesta situació es repetirà durant tot l’exercici. El senyal sonor va imposant la velocitat, la qual augmenta cada minut. La prova finalitzarà quan no sigui capaç d’arribar a trepitjar la línia abans de sentir el senyal sonor. Es retirarà pel seu carrer en direcció a la línia des d’on va iniciar l’exercici i lliurarà la targeta al testador/a. Normes: a) Haurà de trepitjar les línies cada tram de 20 m. b) Trepitjarà la línia abans de sentir el senyal sonor i sortir després del mateix. c) En el canvi de sentit, no es pot fer girs circulars, s’ha de pivotar. d) Es realitza un únic intent. Valoració: Es registrarà el número de l’últim palier anunciat. Per obtenir la qualificació d’apte, els aspirants homes hauran d’assolir una marca igual o superior a 11,5 paliers i les aspirants dones hauran d’assolir una marca igual o superior a 10 paliers.

Barcelona-fisicas-3

4) Circuit d’agilitat. Descripció: La persona aspirant es col·locarà dempeus davant la línia de sortida, situada davant del trampolí. A la senyal del testador/a s’iniciarà el temps del cronòmetre i la persona aspirant començarà la prova. En primer lloc, la persona aspirant sortirà corrent cap al trampolí i haurà de batre sobre ell des d’on, amb un salt, pujarà a la barra d’equilibri. També pot optar per pujar des del lateral a la barra d’equilibri; en aquest cas, haurà de passar també per sobre del trampolí i pujar a la barra d’equilibri en l’espai (assenyalat amb una línia) d’un metre mesurat des de l’extrem pròxim al de la línia de sortida. C VE-Núm. de registre: 022015013360 19 Dilluns, 18 de maig de 2015 Tot seguit la persona aspirant haurà de fer un gir del cos de 180° sobre la barra d’equilibri abans de sobrepassar la línia esmentada. Els peus han de quedar dins de la zona de la primera línia abans de començar a caminar cap enrere. Seguidament, caminarà dret cap enrere fins a la meitat de la barra, a l’alçada d’una altra línia. Quan la persona aspirant trepitgi o traspassi la línia amb qualsevol dels dos peus, el testador/a dirà en veu alta: «dreta» o «esquerra» (corresponent als costats del propi aspirant). La persona aspirant s’asseurà lateralment pel costat indicat pel testador/a (les dues cames penjant pel mateix lateral de la barra) i aixecarà ambdós braços i picarà de mans per tal d’assegurar que aquestes perdin el contacte amb la barra d’equilibri. En la següent acció, la persona aspirant s’haurà d’aixecar i caminar fins a l’altre extrem (respecte a la sortida) de la barra d’equilibri. Quan arribi a traspassar la línia situada a un metre del final de la barra d’equilibri, haurà de saltar per caure dempeus sobre un matalàs situat a continuació de la barra d’equilibri. A la caiguda del salt des de la barra d’equilibri, no podrà recolzar cap part del cos fora del matalàs. Seguidament, la persona aspirant continuarà fins a situar-se entre dos cons col·locats davant d’un altre matalàs, realitzant una tombarella agrupada i frontal, amb recolzament de les dues mans sobre el matalàs. Sortirà per l’extrem contrari del matalàs, assenyalat per un con, dirigint-se cap a la primera tanca, que passarà pel davant fins ultrapassar-la. Girarà cap a l’esquerra de la tanca i passarà per sota. Continuarà corrent cap el plint, el qual haurà de superar amb tot el cos (amb recolzament o sense) per sobre i entre dues barres verticals situades als extrems del mateix. Tot seguit es dirigirà cap a la segona tanca, que passarà directament per darrera, girarà cap a la dreta i passarà per sota d’ella. Continuarà corrent cap a la primera tanca, que haurà de saltar sobrepassant-la amb els dos peus. S’aturarà el cronòmetre en el moment que la persona aspirant toqui amb un peu al terra després del salt de l’última tanca i s’enregistrarà el temps emprat. Normes: a) Qualsevol incompliment d’algun dels elements de la prova descrits en el desenvolupament d’aquest protocol serà considerat nul. b) No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar la prova. c) En el transcurs de la prova no es pot desplaçar ni tombar cap obstacle. d) La tombarella haurà de ser realitzada sobre l’eix transversal del tronc, sortint del matalàs, ultrapassant el con de sortida. e) Si la persona aspirant cau des de la barra d’equilibri, podrà tornar a començar de nou la prova sense que el cronòmetre s’aturi. Si cau una segona vegada en el mateix intent, aquest intent serà nul. f) Les tanques estaran a una alçada de 80 cm. g) Es podran fer dos intents. Es farà un primer intent, i en el cas de no assolir la marca mínima es podrà realitzar un segon intent. La persona aspirant esperarà el temps que marqui el testador/a per fer el segon intent. h) Les marques s’especifiquen en segons i dècimes de segon. Valoració: Per obtenir la qualificació d’apte, els aspirants homes hauran d’assolir una marca inferior a 19,5 segons i les aspirants dones hauran d’assolir marca inferior a 22,8 segons. Si els dos intents són nuls la persona aspirant quedarà exclosa del procés de selecció i abandonarà les instal·lacions esportives.

Barcelona-fisicas-4

 

5) Circuit de piscina. Descripció: La prova consisteix en cobrir una distància de 50 metres nedant, efectuant diverses immersions destinades a superar uns obstacles i recuperar un objecte situat al fons de la piscina. La prova es desenvoluparà en una piscina dissenyada per a proves de natació de 25 metres i amb una fondària aproximada de 2,00/2,50 metres. (En funció de les disponibilitats, aquesta piscina podrà ser de 50 metres. Arribat el cas el Tribunal informarà del que correspongui).

Barcelona-fisicas-5

 

a) Per iniciar la prova, la persona aspirant es col·locarà dempeus en un dels extrems de la piscina. Al senyal del testador/a, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona aspirant es llançarà a l’aigua per iniciar el recorregut. b) La persona aspirant, haurà de nedar una distància de 50 metres en el mínim temps possible, dins del carrer corresponent i complint amb les normes i exigències definides al final d’aquest redactat. C VE-Núm. de registre: 022015013360 21 Dilluns, 18 de maig de 2015 En el cas que la prova es realitzi en una piscina de 25 metres l’aspirant ha de virar tocant la paret amb qualsevol part del cos. c) La persona aspirant, haurà de superar, per sota, dos obstacles verticals de 70 cm de fondària (similars als que es fan servir al Salvament Esportiu), sense ser tocats o desplaçats per l’aspirant. Aquests obstacles es trobaran a 12’5 metres i a 37’5 metres de l’inici del recorregut. d) Dins dels 5 metres finals del recorregut, l’aspirant haurà de recollir un objecte del fons de la piscina (fondària màxima, aproximada, de 2,5 m), el qual haurà de treure a la superfície i dipositar-lo (no llençar-ho) a sobre de la superfície de la vorera de la piscina. e) La prova finalitzarà quan estigui dipositat l’objecte a la vorera de la piscina. Normes: 1. Es disposarà d’un intent. 2. Es obligatori anar equipat amb el casquet de bany durant la prova. 3. El llançament a l’aigua es podrà fer des de la plataforma de sortides o la vorera de la piscina i l’estil de sortida i de nedar són lliures. 4. La persona aspirant ha de mantenir-se sempre dins del carrer assignat, marcat per les sureres i la projecció d’aquestes al fons de la piscina. 5. Quedarà a criteri de l’avaluador la interpretació del contacte o desplaçament del obstacle. 6. Per finalitzar la prova, es dipositarà l’objecte, tenint contacte la mà, l’objecte i la superfície de la vorera. Si no agafa l’objecte, l’exercici serà nul. Valoració: El temps total per realitzar aquesta prova no podrà superar els 60 segons. Es contemplen penalitzacions de 5 segons de temps per les accions següents: – Tocar les sureres i/o lateral de la piscina. – Sortir del carrer assignat. – Tocar o desplaçar els obstacles. Restaran eliminades les persones aspirants que finalitzin la prova amb un temps superior als 60 segons, amb o sense el sumatori de penalitzacions els 60 segons. Si a criteri del tribunal avaluador s’interpreta que la persona aspirant no realitza la prova o part de la prova seguint la descripció de la mateixa o penalitza per tal d’obtenir benefici, quedarà eliminada. Qualsevol altra circumstància no contemplada en aquest escrit quedarà al criteri i la interpretació del Tribunal. Si la persona aspirant no completa el seu intent, quedarà eliminada. En qualsevol dels casos que la persona aspirant quedi eliminada de la prova, queda exclosa del procés de selecció i abandonarà les instal·lacions esportives.

PRUEBA DE CONDUCCIÓN.

PRUEBA DE CONDUCCIÓN.  IR A LA PARTE SUPERIOR

PROVA DE CONDUCCIÓ.

CAPACITAT DE CONCENTRACIÓ. Es valorarà objectivament la resposta de la persona aspirant davant aquells aspectes que afecten la capacitat de concentració i que estan directament relacionats amb la conducció d’un vehicle d’emergències. C VE-Núm. de registre: 022015013360 22 Dilluns, 18 de maig de 2015

UTILITZACIÓ DE COMPONENTS. El coneixement del vehicles, la correcta utilització de tots els components i mecanismes, s’avaluaran a partir de l’observació dels criteris d’utilització dels mateixos en el decurs del temps de circulació.

PENALITZACIONS EN L’ÚS. Es consideraran penalitzacions d’ús, totes aquelles que no contempli la bona pràctica de conducció de vehicles pesants.

NO APTE DIRECTE. Es consideren penalitzacions excloents del procés de selecció les contemplades per la DGT, en el exàmens per a l’obtenció de carnet: • Conducció negligent o manca de visibilitat. • Pèrdua de control. • Pujar alguna de les rodes a la vorera. • Accident. • Actuació evasiva. • No seguir les indicacions de l’examinador

IR A LA PARTE SUPERIOR

 

Ver clases completas para la oposición a bombero:

Sesión 1: Equipos de descarcelación hidráulicos.

Sesión 2: Equipos de descarcelación (parte 2).

Sesión 3: Procedimiento de actuación en los accidentes de tráfico.

Sesión 4: Supuesto práctico accidentes de tráfico.

Sesión 5: Física y química del fuego (parte 2) y Teoría del fuego.

Sesión 6: Teoría del fuego (parte 2).

Sesión 7: Mecanismos de extinción / Agentes extintores.

Sesión 7: Mecanismos de extinción / Agentes extintores.

Sesión 8: Agentes extintores: espuma.

Sesión 9: Agentes extintores gaseosos.

Sesión 10: Extintores.

Sesión 11: Extintores (parte 2) y BIE.

Sesión 12: BIE (parte 2).

Sesión 13: Hidrantes.

Sesión 14: Hidrantes y columna seca.

Sesión 15: Hidráulica

Sesión 16: Comportamiento de los fluidos en una instalación.

Sesión 17: Instalaciones hidráulicas.

Sesión 18: Bombas dinámicas rotativas centrífugas.

Sesión 19: Bombas especiales / mangueras / piezas intermedias / lanzas.

Sesión 20: Lanzas (2) /. sistemas generadores de espuma.

Sesión 21: Incendios urbanos.

Sesión 22: COMPORTAMIENTO DE LOS INCENDIOS CONFINADOS. / CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON INSTALACIÓN HIDRÁULICA.

Sesión 23:CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON INSTALACIÓN HIDRÁULICA (2). / INTRODUCCIÓN A LA VENTILACIÓN.

Sesión 24:CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON VENTILACIÓN POR PRESIÓN POSITIVA.

Sesión 25: CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON VENTILACIÓN POR PRESIÓN POSITIVA (2).

Sesión 26: BUCEOS EN HUMOS.

Sesión 27: BUCEOS EN HUMOS (2). / PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN./ PROTOCOLOS DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS.

Sesión 28: INCENDIOS URBANOS: SUPUESTO PRÁCTICO.

Sesión 29: INCENDIOS INDUSTRIALES.

Sesión 30: INCENDIOS INDUSTRIALES: SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN. / SUPUESTO PRÁCTICO A DESARROLLAR.

Sesión 31: INCENDIOS FORESTALES: FACTORES QUE VAN A DETERMINAR SU COMPORTAMIENTO.

Sesión 32: INCENDIOS FORESTALES: FACTORES QUE VAN A DETERMIANAR SU COMPORTAMIENTO (2). CLIMATOLOGÍA Y COMBUSTIBLES VEGETALES.

Sesión 33: INCENDIOS FORESTALES: COMBUSTIBLES VEGETALES (2). INCENDIOS: CAUSAS, PARTES, FORMAS, TIPOS DE FUEGOS Y VARIABLES DE COMPORTAMIENTO.

Sesión 34: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES. AGENTES EXTINTORES.

Sesión 35: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES: SOFOCACIÓN, ELIMINACIÓN Y HERRAMIENTAS.

Sesión 36: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES: HERRAMIENTAS (2), ATAQUE DIRECTO E INDIRECTO Y MEDIOS AÉREOS.

Sesión 37: INCENDIOS FORESTALES: SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN.

Sesión 38: EDIFICACION: PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS, ESFUERZOS, ACCION DEL FUEGO EN MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCION.

Sesión 39: EDIFICACION: MATERIALES INORGÁNICOS NATURALES Y ARTIFICIALES.

Sesión 40: EDIFICACION: MATERIALES INORGANICOS METALICOS, ORGANICOS Y MIXTOS.

Sesión 41: EDIFICACION: ELEMENTOS ESTRUCTURALES: CIMIENTOS, PILARES Y VIGAS.

Sesión 42: ELEMENTOS ESTRUCTURALES (2) Y TIPOS DE ESTRUCTURAS.

Sesión 43: CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

Sesión 44: MUROS DE CERRAMIENTO Y COMPARTIMENTACION. Código Técnico de la Edificación: DB-SI 1, 2 Y 5.

Sesión 45: ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACION, ELEMENTOS DE COMUNICACION VERTICAL Y CTE DB-SI 3.

Sesión 46: ELEMENTOS DE COMUNICACION VERTICAL Y CTE DB-SI 3 y 4 (1 y SI A).

Sesión 47: MANIFESTACIONES PATOLOGICAS EN LAS EDIFICACIONES.

Sesión 48: MANIFESTACIONES PATOLOGICAS EN LAS EDIFICACIONES (2). APUNTALAMIENTOS.

Sesión 49: ELEMENTOS Y TIPOS DE APUNTALAMIENTOS.

Sesión 50: APUNTALAMIENTOS DERRIBOS DERRUMBAMIENTOS.

Sesión 51: DERRUMBAMIENTOS: TIPOS, BUSQUEDA Y TECNICAS DE RESCATE.

Oposicionbomberoonline.org – Preparación online para la oposición a bombero.