AYUNTAMIENTO BARCELONA 80 PLAZAS BOMBERO/A Bases

AYUNTAMIENTO BARCELONA 80 PLAZAS BOMBERO/A.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 7920 – 18.7.2019.

–ANUNCIO por el que se hacen públicas la convocatoria y las bases específicas que deberán regir el proceso para la selección mediante concurso-oposición de 80 plazas de bombero/a de acceso del Servicio
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento.

REQUISITOS.

TEMARIO ESPECÍFICO:

1. L’energia: Concepte i classes. El treball. Treball i energia. Potència. Tipus d’energies. Transformació de l’energia. Principi de conservació. Fonts d’energia. Transmissió i efectes de la calor. El termòmetre i la mesura de la calor. Equivalència entre calor i energia.
2. Energia i màquines. Fonts i formes d’energia. Les màquines elèctriques (piles i acumuladors, alternadors i motors elèctrics), màquines tèrmiques (turbines de vapor i motors de combustió), màquines simples (palanques i politges), i màquines eina (torns i plans inclinats).
3. L’energia elèctrica. Materials aïllants i conductors. Llei de Culomb. Concepte de camp elèctric, representació i aplicacions. Corrent elèctric, intensitat, potència i voltatge. Els circuits elèctrics. Els generadors de corrent. La resistència elèctrica. La llei d’Ohm i l’efecte Joule. Aparells de mesura de magnituds elèctriques.
4. Les instal·lacions elèctriques domèstiques. Quadres de comandaments. Els elements de seguretat i control, els esquemes de distribució. Els conductors i les normes d’instal·lació. Riscos d’electricitat i mesures preventives. Representació i interpretació de la simbologia normalitzada en esquemes de circuits elèctrics domèstics.
5. Els electrodomèstics: Bases del seu funcionament. Els aparells refrigeradors, aparells amb resistència elèctrica, aparells amb motor elèctric i aparells que combinen motor i resistència elèctrica.
6. Instal·lacions elèctriques d’automatismes per a maniobres de petits motors. Circuïts de comandament i potència: Interpretació d’esquemes, funcionament i connexió a motors elèctrics de potència. Maniobres amb motors.
7. Producció i distribució d’energia elèctrica. Centrals elèctriques productores d’energia (hidroelèctriques, termoelèctriques convencionals i nuclears). Distribució de l’energia elèctrica.
8. Coneixements bàsics de l’automòbil. Tipus i funcionament de motors, combustió externa, combustió interna, elements i components. Circuits elèctrics, sistema d’il·luminació, bateria, càrrega, engegada i encesa. Sistema de transmissió i frenada. Manteniment bàsic del vehicle.
9. Coneixements dels vehicles lleugers i pesants. Conceptes físics i mecànics aplicats. Principals parts d’un motor. Sistemes d’alimentació, distribució, lubricació, refrigeració, transmissió i frenada.
10. Matèries perilloses: Concepte. Classificació. Identificació en el transport per carretera.
11. Hidràulica: Conceptes bàsics. Pressió. Cabal. Consum. Relació entre aquests paràmetres. Pèrdues de càrrega.
12. Ferramentes hidràuliques i pneumàtiques. Conceptes físics relacionats.
13. Projeccions cartogràfiques per representar la Terra. Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i suports (convencionals i digitals). Escales gràfiques i numèriques. Tècniques d’orientació geogràfica convencionals i eines digitals d’orientació i localització.
14. Construcció d’edificis. Materials: Petris, aglomerants, ceràmics. Elements de construcció: Moviments de terres, fonaments, estructura, elements i tancaments verticals, elements de divisió horitzontal, forjats, elements de comunicació i distribució, escales, barreres arquitectòniques i cobertes.
15. Construcció exterior. Murs de contenció i tipologia. Ponts i passarel·les, estructures de ferro i formigó. Parets de tancament i aplacats exteriors. Reforços estructurals, ancoratges i atirantats.
16. Materials de construcció. Característiques generals. El ciment: Tipologia. Materials ceràmics: Funcions i tipus. Altres aglomerats: el guix i la cal. El formigó: tipologia. Materials utilitzats pels revestiments: característiques.
17. Instal·lacions d’aigua en edificis: Pressió, cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi en líquids. Xarxa de subministrament. Xarxa d’evacuació. Esquemes.
18. Instal·lacions de gas en edificis: Gas canalitzat i emmagatzemat (bombones i dipòsits). Esquemes de distribució.
19. Temperatura i fonts de calor. Teoria del foc: Elements que componen el foc. Tipus de combustió i classes de foc. Energia d’activació. Velocitat de propagació. Productes de combustió. Agents extintors: Agents o productes extintors. Característiques i aplicacions. Materials resistents al foc.
20. Propagació d’un incendi en un edifici: Origen del focus. Propagació. Comportament dels materials de construcció davant del foc. Actuació dels elements de construcció en la transmissió del foc. Formes d’actuar.
21. Tipus d’extintors instal·lacions fixes: Hidrants. Equips de mànega. Mànegues. Llances. Sistemes d’unió entre mànegues. Motobombes i altres sistemes de pressió. Conceptes d’aspiració i impulsió. Instal·lacions fixes d’extinció.
22. Extintors comercials de petita potència: Material de primera intervenció. Sistemes d’impulsió. Denominació dels extintors segons l’agent extintor. Agents impulsors. Utilització dels extintors (taula sinòptica).
23. Normes i protocols de seguretat personal. PAS. Asèpsia i desinfecció.
24. Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Automatitzada (SVB i DEA) adult i pediàtric segons Guies actuals del European Resuscitation Council.
25. Alteracions de la consciencia, respiratòries i cardiovasculars: Síncope, epilèpsia, accident vascular cerebral (AVC), insuficiència respiratòria, MPOC, asma, pneumònia, cardiopatia isquèmica, hipertensió arterial i
arrítmies.
26. Atenció inicial al pacient traumàtic greu: Valoració inicial, valoració secundària, mobilització i immobilització del pacient traumàtic.
27. Atenció inicial al pacient cremat i/o víctima d’incendi: Cremades i intoxicació per fums.
28. Atenció sanitària inicial en Incident de Múltiples Víctimes: triatge.
29. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals: Objecte i àmbit d’aplicació. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.
 
30. El segon Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

. . . . . . . . 

Ver clases completas para la oposición a bombero:

Sesión 1: Equipos de descarcelación hidráulicos.

Sesión 2: Equipos de descarcelación (parte 2).

Sesión 3: Procedimiento de actuación en los accidentes de tráfico.

Sesión 4: Supuesto práctico accidentes de tráfico.

Sesión 5: Física y química del fuego (parte 2) y Teoría del fuego.

Sesión 6: Teoría del fuego (parte 2).

Sesión 7: Mecanismos de extinción / Agentes extintores.

Sesión 7: Mecanismos de extinción / Agentes extintores.

Sesión 8: Agentes extintores: espuma.

Sesión 9: Agentes extintores gaseosos.

Sesión 10: Extintores.

Sesión 11: Extintores (parte 2) y BIE.

Sesión 12: BIE (parte 2).

Sesión 13: Hidrantes.

Sesión 14: Hidrantes y columna seca.

Sesión 100: Ripci 2017.

Sesión 101: Ripci 2017 -2-.

Sesión 15: Hidráulica

Sesión 16: Comportamiento de los fluidos en una instalación.

Sesión 17: Instalaciones hidráulicas.

Sesión 18: Bombas dinámicas rotativas centrífugas.

Sesión 19: Bombas especiales / mangueras / piezas intermedias / lanzas.

Sesión 20: Lanzas (2) /. sistemas generadores de espuma.

Sesión 21: Incendios urbanos.

Sesión 22: COMPORTAMIENTO DE LOS INCENDIOS CONFINADOS. / CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON INSTALACIÓN HIDRÁULICA.

Sesión 23:CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON INSTALACIÓN HIDRÁULICA (2). / INTRODUCCIÓN A LA VENTILACIÓN.

Sesión 24:CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON VENTILACIÓN POR PRESIÓN POSITIVA.

Sesión 25: CONTROL Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN CON VENTILACIÓN POR PRESIÓN POSITIVA (2).

Sesión 26: BUCEOS EN HUMOS.

Sesión 27: BUCEOS EN HUMOS (2). / PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN./ PROTOCOLOS DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS.

Sesión 28: INCENDIOS URBANOS: SUPUESTO PRÁCTICO.

Sesión 29: INCENDIOS INDUSTRIALES.

Sesión 30: INCENDIOS INDUSTRIALES: SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN. / SUPUESTO PRÁCTICO A DESARROLLAR.

Sesión 31: INCENDIOS FORESTALES: FACTORES QUE VAN A DETERMINAR SU COMPORTAMIENTO.

Sesión 32: INCENDIOS FORESTALES: FACTORES QUE VAN A DETERMIANAR SU COMPORTAMIENTO (2). CLIMATOLOGÍA Y COMBUSTIBLES VEGETALES.

Sesión 33: INCENDIOS FORESTALES: COMBUSTIBLES VEGETALES (2). INCENDIOS: CAUSAS, PARTES, FORMAS, TIPOS DE FUEGOS Y VARIABLES DE COMPORTAMIENTO.

Sesión 34: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES. AGENTES EXTINTORES.

Sesión 35: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES: SOFOCACIÓN, ELIMINACIÓN Y HERRAMIENTAS.

Sesión 36: TÉCNICAS DE EXTINCIÓN EN LOS INCENDIOS FORESTALES: HERRAMIENTAS (2), ATAQUE DIRECTO E INDIRECTO Y MEDIOS AÉREOS.

Sesión 37: INCENDIOS FORESTALES: SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN.

Sesión 38: EDIFICACION: PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS, ESFUERZOS, ACCION DEL FUEGO EN MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCION.

Sesión 39: EDIFICACION: MATERIALES INORGÁNICOS NATURALES Y ARTIFICIALES.

Sesión 40: EDIFICACION: MATERIALES INORGANICOS METALICOS, ORGANICOS Y MIXTOS.

Sesión 41: EDIFICACION: ELEMENTOS ESTRUCTURALES: CIMIENTOS, PILARES Y VIGAS.

Sesión 42: ELEMENTOS ESTRUCTURALES (2) Y TIPOS DE ESTRUCTURAS.

Sesión 43: CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

Sesión 44: MUROS DE CERRAMIENTO Y COMPARTIMENTACION. Código Técnico de la Edificación: DB-SI 1, 2 Y 5.

Sesión 45: ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACION, ELEMENTOS DE COMUNICACION VERTICAL Y CTE DB-SI 3.

Sesión 46: ELEMENTOS DE COMUNICACION VERTICAL Y CTE DB-SI 3 y 4 (1 y SI A).

Sesión 47: MANIFESTACIONES PATOLOGICAS EN LAS EDIFICACIONES.

Sesión 48: MANIFESTACIONES PATOLOGICAS EN LAS EDIFICACIONES (2). APUNTALAMIENTOS.

Sesión 49: ELEMENTOS Y TIPOS DE APUNTALAMIENTOS.

Sesión 50: APUNTALAMIENTOS DERRIBOS DERRUMBAMIENTOS.

Sesión 51: DERRUMBAMIENTOS: TIPOS, BUSQUEDA Y TECNICAS DE RESCATE.

Sesión 52: ASCENSORES POR ADHERENCIA, POR ARROLLAMIENTO Y HIDRÁULICOS.

Sesión 53: ASCENSORES: ELEMENTOS, NORMATIVA Y INTRODUCCION A LOS SUPUESTOS PRACTICOS.

Sesión 54: ASCENSORES SUPUESTOS PRACTICOS.

Sesión 55: PARTES Y FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO HUMANO 1/2.

Sesión 56: PARTES Y FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO HUMANO 2/2.

Sesión 57: PRIMEROS AUXILIOS / ASFIXIA / CONTROL DE LA VIAS AEREAS.

Sesión 58: RESPIRACION ARTIFICIAL / MASAJE CARDIACO EXTERNO / RECOMENDACIONES 2015 ERC.

Sesión 59: RECOMENDACIONES 2015 ERC /  RCP y SECUENCIA PEDIATRICA / OVACE / RESCATE ACUATICO Y AHOGAMIENTO.

Sesión 60: HERIDAS HEMORRAGIAS.

Sesión 61: LESIONES POR FRIO Y CALOR / TRAUMATISMOS.

Sesión 62: TRAUMATISMOS / PERDIDAS DE CONOCIMIENTO.

Sesión 63: PERDIDAS DE CONOCIMIENTO / MATERIAL DE INMOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE / SISTEMAS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE / AMV.

Sesión 64. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: NORMATIVA / CLASIFICACIÓN / PROCESO DE VERIFICACIÓN Y DE CONTROL / EQUIPACIÓN PERSONAL.

Sesión 65. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: TRAJE ORDINARIO, MONO POLIVALENTE Y TRAJE DE INTERVENCIÓN.

Sesión 66. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: TRAJES TÉRMICOS, TRAJES DE PROTECCIÓN FRENTE A SALPICADURAS, TRAJES DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y QUÍMICA.

Sesión 67: EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA.

Sesión 68: MMPP: PROPIEDADES FISICAS.

Sesión 69: MMPP: PROPIEDADES QUIMICAS.

Sesión 70. MMPP. ADR 2017: INTRODUCCION-CLASES-DIVISIONES (CLASE 1 Y 2).

Sesión 71. CLASES DE MATERIAS PELIGROSAS SEGUN EL ADR 2017: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 Y 6.2.

Sesión 72: CLASES DE MATERIAS PELIGROSAS SEGUN EL ADR 2017: 7, 8 y 9, Y IDENTIFICACION MERCANCIAS PELIGROSAS.

Sesión 73. MERCANCIAS PELIGROSAS IDENTIFICACION: PANEL NARANJA, ETIQUETAS, PLACA-ETIQUETAS Y MARCAS ESPECIFICAS.

Sesión 102: DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, PREVENCION, INTERVENCION EN EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.

Sesión 103: PARQUES DE BOMBEROS AYUNTAMIENTO VALENCIA: UBICACION, DOTACION PERSONAL Y DE VEHICULOS Y ZONIFICACION.

Sesión 104: AYTO DE VALENCIA: BUP, HERRAMIENTA MANUAL Y DE APERTURA, LLAVES, ILUMINACION Y SENALIZACION.

Sesión 105. AYTO DE VALENCIA – BUP: PROTECCION ELECTRICA, HERRAMIENTAS DE CORTE Y PERFORACION, Y MATERIAL DE ACHIQUE, ASPIRACION Y LLENADO.

Sesión 106. AYTO DE VALENCIA – BUP: EQUIPO DE PROTECCION RESPIRATORIA Y PERSONAL (NIVEL II) Y MATERIAL DE EXTINCION.

Sesión 107. BUP: EQUIPO VENTILACION PRESION POSITIVA Y MATERIAL RESCATE VERTICAL.

Sesión 108. BUP: MATERIAL FUERZA, HERRAMIENTA HIDRAULICA, EQUIPO NEUMATICO, MATERIAL RESCATE Y SISTEMA ANTICAIDAS TSW®.

Sesión 110: ORDEN DE VESTUARIO 2018 AYUNTAMIENTO VALENCIA.

 Oposicionbomberoonline.org – Preparación online para la oposición a bombero.